Sawicki wyjaśnił, że pomoc będzie mogła być udzielona dopiero po oszacowaniu strat przez specjalne komisje, gdy z wnioskiem pomocowym do resortu wystąpi wojewoda.

"Wysłałem w ubiegłym tygodniu pisma przypominające wojewodom o przyspieszeniu prac szacunkowych, bo szacunki miesiąc po zbiorach są nic nie warte" - powiedział minister.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wojewodów do 14 lipca, straty spowodowane suszą wystąpiły na obszarze ponad 1000 gmin.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, który monitoruje suszę w Polsce, na koniec czerwca suszą objęte było 68 proc. gmin w Polsce (prawie 2100 gmin) oraz ok. 58 proc. gruntów ornych. Choć susza dotknęła 15 województw, to najbardziej odczuli ją rolnicy z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jak powiedział minister, w skali kraju należy spodziewać się niższych plonów pszenicy ozimej - o 6 proc., rzepaku - o 13 proc., pszenicy jarej i jęczmienia jarego - o 10 proc., a owsa - o 26 proc. Niższe będą również zbiory buraków cukrowych i ziemniaków.

Sawicki zaznaczył, rolnicy poszkodowani przez suszę, otrzymają pomoc zgodnie z obowiązującym prawem. Przepisy zezwalają na takie formy pomocy jak udzielenie kredytów preferencyjnych (niskooprocentowanych) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, wydłużenie do 5 lat okresu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, wypłatę odszkodowania z budżetu państwa z tytułu ubezpieczeń rolnych.

Według posłów, pomoc w postaci kredytów preferencyjnych jest teoretyczna, ponieważ obecnie banki nie dysponują takimi kredytami. Sawicki zaznaczył, że resort stara się o dodatkowe środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Mają one pochodzić z ministerstwa spraw wewnętrznych - 10 mln zł, lub z rezerw ministerstwa rolnictwa.

Na wniosek rolnika, prezes KRUS może wyrazić zgodę na odroczenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Według resortu rolnictwa, możliwe będzie także umarzanie w całości lub części bieżących składek.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych może zaś zastosować ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego, a wójtowie i burmistrzowie - ulgi i zwolnienia w opłatach podatku rolnego za 2007 r.

Sawicki zaznaczył, że resort rolnictwa chce wystąpić do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na wypłatę dla najbardziej poszkodowanych gmin zaliczek dopłat bezpośrednich. Takie zaliczki mogą być wypłacane najwcześniej od 16 października.

Ponadto minister zapowiedział, że będzie wnioskował do KE o zmianę metodyki szacowania strat. Obecny sposób liczenia, w oparciu o ceny surowców rolnych z ostatnich trzech lat, sprawia, że wykazywane straty są niższe od rzeczywistych.

Resort rolnictwa zamierza także przygotować plan pomocy socjalnej dla gospodarstw, które poniosły największe straty. Taka pomoc musi być również zatwierdzona przez KE, a środki na pomoc będą pochodziły z budżetu krajowego.

Źródło: PAP