Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych razem ze Społecznym Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników podjęli starania zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego. Zorganizowano dla nich możliwość wypoczynku w formie półkolonii. Uczestnictwo w półkoloniach stwarza dzieciom szansę na integrację, rozwój emocjonalny, pozwala im przeżyć przygodę i sprawdzić samodzielność.

W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci rolników w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców jest płatnikiem KRUS.
Kolonie są dofinansowywane ze środków Funduszu Składkowego USR, dzięki czemu koszt ponoszony przez uczestników nie powinien przekraczać 50 zł za osobę. Turnus wypoczynkowy nie może trwać krócej niż 10 dni, po 6 godzin dziennie.

Organizatorami półkolonii są różnego rodzaju organizacje społeczne, zawodowe i samorządowe. Lista 14 organizatorów dostępna jest na portalu internetowym Funduszu Składkowego USR.

Informacji na temat półkolonii organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej udzieliła dla portalu farmer.pl Arleta Orłowska z Urzędu Gminy Sośnie, woj. wielkopolskie.

- Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 7 - 16 lat. Przewidziano dla nich wiele atrakcji, w tym zajęcia na hali sportowej i orlikach, warsztaty plastyczne oraz muzyczne, a także całodniową wycieczkę - wyliczyła Orłowska.

- Półkolonie cieszą się dużym zainteresowaniem, występuje jednak problem ze spełnieniem warunków uczestnictwa. Wielu rolników ubezpieczonych jest w ZUSie, a na wypoczynek możemy wysłać tylko te dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców opłaca składki KRUS - podkreśliła. - Do tej pory umieściliśmy na liście 23 dzieci, tymczasem minimalna liczba uczestników to 50.

Zapisy na półkolonie wciąż trwają. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, terminów i programów zajęć można uzyskać od organizatorów i w jednostkach samorządu terytorialnego, np. urzędach gminy.

Organizatorzy gwarantują dzieciom wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej, transport dzieci na półkolonie z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku. Oferują atrakcyjne programy kulturalno-oświatowe, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne i artystyczne, często też wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Organizacja półkolonii zobowiązana jest także do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 r. nr 12 poz. 67, z póz. zmianami). Decyzję o przyznaniu dofinansowania Fundusz podejmował rozpatrując m. in. wiarygodność organizacji oraz jej doświadczenie w realizacji projektów i programów dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Rodzice mogą więc być spokojni, że ich pociechy będą miały zapewnioną kompetentną opiekę.