Bezpłatne badania gleb dotyczą wyłącznie rolników poszkodowanych przez powódź, którzy zadeklarują chęć skorzystania z nich.
Próbki gleb i roślin z zalanych terenów badane będą przede wszystkim pod kątem oceny stanu skażenia i wydania stosowanych wskazówek do dalszego postępowania oraz oceny odczynu i zasobności gleb w przyswajalne formy podstawowych składników pokarmowych roślin.

Ponadto wydania zaleceń nawozowych, w tym zaleceń dotyczących wapnowania gleb, w celu ułatwienia rolnikom doprowadzenia stanu gleb do standardów sprzyjających produkcji roślinnej.

Stacje chemiczno – rolnicze mają zając się też działalnością doradczą ( np. przy opracowywaniu planów nawożenia), informacyjną i szkoleniową skierowaną do rolników z terenów dotkniętych powodzią.

Źródło: farmer.pl