Sejm wysłuchał informacji rządu „w sprawie oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy sytuacji materialnej rodzin (szczególnie osób bezrobotnych z dziećmi) w warunkach dynamicznego wzrostu stopy bezrobocia w 2012 r. oraz niekorzystnych prognoz wzrostu zatrudnienia i dochodów ludności w 2013 r.”, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Józefa Hrynkiewicz podkreśliła duże bezrobocie ukryte na wsi:

- Wszystkie wskaźniki opisujące rynek pracy w Polsce trzeba ocenić negatywnie: wysoka stopa bezrobocia, w grudniu 13,4 proc., czyli prawie 2400 tys. bezrobotnych, około 2200 tys. emigrantów za granicą, ukryte bezrobocie w rolnictwie na poziomie 1 mln, nieznana liczba ludzi bez pracy, którzy nie rejestrują się jako bezrobotni. Faktycznie niewykorzystane zasoby pracy w Polsce wynoszą ponad 5300 tys. osób.

Podkreśliła konieczność działań rządu.

- Pytamy o program zwalczania bezrobocia na wsi, bo tam w ogóle nikt się tym nie zajmuje. Wieś przejęła prawie 4 mln w wyniku transformacji i te 4 mln utrzymywała. Dzisiaj rolny spis powszechny pokazuje, że na wsi jest około miliona osób na ukrytym bezrobociu. Jaki jest program? – pytała poseł Hrynkiewicz.

Poseł Bogdan Rzońca również wskazał na wyjątkowo trudną sytuację bezrobotnych mieszkańców wsi.

- Szczególnie dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, jest na polskiej wsi - powiedział. - W tej chwili mamy 1 mln osób, jak podaje GUS, zbędnych do pracy, a będących w gospodarstwach rolnych. Duże ukryte bezrobocie w rolnictwie oznacza, że po prostu potrzebne są natychmiast dobre programy – rząd ich na razie nie przedstawił – które zwiększą zatrudnienie i zmniejszą bezrobocie, i to jawne, i to ukryte. Zmiana sytuacji na wsi jest konieczna, ponieważ szczególnie jest ona trudna z uwagi na to, że 60 proc. powiązanych z rolnictwem uzyskało jedynie wykształcenie podstawowe. Niekorzystna jest też struktura wieku osób bezrobotnych na wsi, bo ponad połowa wszystkich pracujących w gospodarstwach rolnych jest w wieku produkcyjnym niemobilnym, powyżej 45. roku życia.

Poseł zarzucił rządowi, że „nie robi kompletnie nic”, żeby zmienić sytuację, i pytał:

- Jaki jest program rządu w sprawie zmniejszenia skali bezrobocia, jawnego i ukrytego, na polskiej wsi? Jakie środki i w jakiej wysokości oraz w jakim czasie rząd chce przeznaczyć na zmniejszenie skali i zakresu jawnego i ukrytego bezrobocia na wsi? Jakie środki, z jakich źródeł chce przeznaczyć rząd na podniesienie dochodów rodzin rolniczych, szczególnie wielodzietnych?

Czesława Ostrowska, wiceminister w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła duży wzrost bezrobocia.

- Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2012 r. wynosiła 13,4 proc. i była o prawie 1 proc. wyższa niż rok wcześniej, na co wpływ miał również fakt, że zakończyły się imprezy i inwestycje przeprowadzane w związku z organizacją mistrzostw Euro 2012, a także kryzys na rynku mieszkaniowym i, jak cały czas powtarzam, kryzys w gospodarce światowej i europejskiej.

Szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone na piśmie.