W ramach inwestycji planuje się utworzenie łącznie 25 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni badawczych, stanowiących rozbudowę istniejącego infrastrukturalnego zaplecza uczelni. Laboratoria obejmować będą takie obszary działalności badawczo-wdrożeniowej, jak: odnawialne źródła energii, energetykę konwencjonalną, badania in vitro, mikrobiologię, mikroskopię elektronową, elektrotechnikę i elektronikę, chromatografię gazową, wykorzystanie izotopów, ochronę środowiska, analizę wód, analizę żywności, analizę aminokwasów.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2013r. Całkowita wartość projektu wynosi 92 625 882,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 80 918 847,00 PLN (85 proc. ze środków EFRR oraz 15 proc. ze środków krajowych), pozostałą część zobowiązany jest ponieść beneficjent w ramach wkładu własnego. (m)