Przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, wyraża obecnie nieco więcej niż co piąty ankietowany (21 proc., o 4 pkt proc. mniej niż w grudniu). Po raz ostatni równie niski odsetek zadowolonych z sytuacji w kraju CBOS notował w sierpniu 2014 r. Źle bieg spraw ocenia 61 proc. badanych (o 2 pkt proc. więcej niż miesiąc temu). 18 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie (również o 2 pkt proc. więcej niż miesiąc temu).

Względnie najlepiej sytuację w Polsce oceniają starsi respondenci, szczególnie w grupie 65+ (38 proc. ocen pozytywnych), a lepiej niż przeciętnie także badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34 proc.) i - rzadziej - podstawowym (28 proc.), a także osoby stosunkowo słabiej (ale nie najgorzej) sytuowane - o miesięcznych dochodach per capita od 1000 zł do 1499 zł (29 proc.).

Najczęściej niezadowolenie wyrażają młodsi respondenci, mający od 25 do 34 lat (79 proc.) oraz osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym (76 proc. badanych z wykształceniem wyższym, 72 proc. mających miesięcznie do dyspozycji co najmniej 3000 zł na osobę, 80 proc. kadry kierowniczej i specjalistów, średniego personelu i techników, 77 proc. właścicieli firm, 76 proc. pracowników administracyjno-biurowych). Niezależnie od tych zróżnicowań we wszystkich kategoriach wyróżnionych ze względu na podstawowe charakterystyki społeczno-demograficzne przeważają negatywne oceny sytuacji w kraju.

Z biegu spraw w kraju zadowolonych jest ponad dwie piąte deklarujących prawicowe poglądy polityczne (42 proc.), podczas gdy zdecydowana większość identyfikujących się z lewicą lub politycznym centrum sądzi, że sprawy idą w złym kierunku (odpowiednio 87 proc. i 70 proc.). Dobrej ocenie sytuacji sprzyja zaangażowanie w praktyki religijne - wśród uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu odsetek pozytywnych opinii sięga 4 proc. niepraktykujący należą natomiast do najczęściej wyrażających niezadowolenie w tej kwestii (74 proc.).

W elektoratach ugrupowań cieszących się obecnie największym poparciem społecznym rozwój sytuacji w kraju dobrze oceniają w większości jedynie zdeklarowani wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Sympatycy ugrupowań opozycyjnych, ale także osoby niezdecydowane, kogo poprzeć w wyborach, oraz niegłosujący na ogół wyrażają niezadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce.

Zbliżone do grudniowych są przewidywania dotyczące sytuacji w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Pogorszenia sytuacji spodziewa się połowa badanych (50 proc.). Z optymizmem o przyszłości kraju myśli 13 proc. ankietowanych. Brak zmian przewiduje 26 proc. respondentów (o 3 pkt proc. mniej niż grudniu).

Minimalnie gorsze niż miesiąc temu są oceny sytuacji politycznej. Ponad połowa badanych uważa, że obecna sytuacja polityczna jest zła (53 proc., o 2 pkt proc. więcej niż w grudniu). Pozytywnie ocenia ją 15 proc. badanych. Co czwarty respondent (25 proc., o 3 pkt proc. mniej niż poprzednio) określa sytuację polityczną w kraju jako "ani dobrą, ani złą".

Niezadowolenie z sytuacji politycznej wyrażają przede wszystkim badani identyfikujący się z lewicą (81 proc.), ale także większość określających swoje poglądy jako centrowe (60 proc.). Dobrym ocenom sytuacji politycznej sprzyjają poglądy prawicowe, choć odsetek zadowolonych także wśród nich nie jest duży (31 proc.). Opinie o sytuacji politycznej są tym lepsze, im częstszy udział w praktykach religijnych, i odwrotnie - wraz ze spadkiem częstości tych praktyk wzrasta krytycyzm.

Zadowolenie z sytuacji politycznej wyraża blisko połowa wyborców PiS. Zwolennicy pozostałych ugrupowań w zdecydowanej większości uważają, że sytuacja polityczna w Polsce jest zła. Negatywnie ocenia ją także mniej więcej połowa osób niemających sprecyzowanych preferencji partyjnych lub indyferentnych politycznie.

We wszystkich uwzględnionych w analizach grupach społeczno-demograficznych odsetek niezadowolonych z sytuacji politycznej przewyższa odsetek zadowolonych. Najbardziej krytyczni w opiniach są mieszkańcy największych miast (79 proc.), osoby najlepiej wykształcone i sytuowane (67 proc. ankietowanych z wykształceniem wyższym i badanych o miesięcznych dochodach per capita od 3000 zł wzwyż) oraz ludzie młodzi w wieku od 18-24 lat (64 proc.).

Nie zmieniły się istotnie przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji politycznej w kraju w najbliższym roku. Utrzymanie status quo prognozuje 42 proc. badanych (o 2 pkt proc. mniej niż w grudniu). Pozostali częściej spodziewają się pogorszenia sytuacji politycznej (35 proc. ogółu) niż jej poprawy (9 proc.).

Badanie zrealizowano od 3 do 13 stycznia 2022 r. na próbie 1135 osób (w tym: 46,4 proc. metodą CAPI, 33,1 proc. - CATI i 20,4 proc. - CAWI).