Według badań CBOS, wzrost popularności lokalizacji wiejskich jest w dużej mierze efektem spadku atrakcyjności życia w małych miasteczkach (obecnie preferuje je 18 proc. respondentów, spadek o 8 punktów proc. od 1998 roku). Chęć mieszkania w średnich i dużych miastach, deklaruje podobna jak w 1998 roku grupa badanych (obecnie 22 proc. do 18 proc.). Największą stabilnością charakteryzuje się atrakcyjność największych miast.

Osoby w wieku 45 lat i więcej częściej niż młodsi respondenci deklarują chęć mieszkania na wsi. Zdaniem CBOS, warto zwrócić uwagę, że nawet wśród młodych badanych mniej więcej co trzeci woli mieszkać na wsi. Generalnie, młodsi ankietowani, do 35 roku życia, częściej niż pozostali wskazują na duże miasto jako lokalizację idealną.

Preferencje dotyczące miejsca zamieszkania są wyraźnie powiązane z wykształceniem ankietowanych. Im jest ono wyższe, tym częściej wskazują na duże aglomeracje miejskie i tym rzadziej deklarują chęć mieszkania na wsi. Jest to najprawdopodobniej związane z perspektywami zawodowymi. Duże miasta oferują większą różnorodność miejsc pracy, w tym więcej możliwości pracy dla specjalistów.

Najbardziej związana z typem miejscowości zamieszkania jest ludność wiejska. Niemal trzy czwarte mieszkańców wsi (73 proc.) chce tam pozostać, a inni w większości woleliby zamieszkać w jakimś małym miasteczku (15 proc.). Także w średnich i dużych miastach większość mieszkańców, mając nieograniczone możliwości wyboru, zamieszkałaby w miejscowości tego samego typu, natomiast chcący zmienić miejsce zamieszkania tylko nieco częściej wskazywali na miasta innego typu (mniejsze lub większe) niż wieś.

Najczęściej niezadowoleni ze swego miejsca zamieszkania są badani z małych miasteczek, ale także wśród nich niemal połowa (47 proc.) wolałaby nadal mieszkać w małym mieście. Pozostali znacznie częściej chcieliby zamieszkać w większym mieście niż na wsi (31 proc. do 19 proc.).

Z badań CBOS wynika, że największe rozbieżności dotyczą miast liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców. Ponad połowa ankietowanych zamieszkujących takie miasta określa je jako miasta średniej wielkości (54 proc.), a 44 proc. jako duże. Miasta znajdujące się w tej kategorii to z jednej strony bardzo duże aglomeracje miejskie, takie jak: Gdańsk czy Katowice, a z drugiej strony kilkukrotnie mniejsze pod względem liczby mieszkańców, jak: Bielsko Biała czy Częstochowa.

W ocenie CBOS, rośnie zadowolenie mieszkańców wsi ze swego miejsca zamieszkania. Obecnie niemal trzy czwarte (73 proc.), nawet mając nieograniczone możliwości wybory, pozostałoby na wsi (wzrost o 14 punktów proc. od 1998 r.).

W przeciwnym kierunku zmienia się natomiast nastawienie mieszkańców miast liczących do 20 tys. ludności. Obecnie tylko dwie piąte (40 proc.) chciałoby mieszkać w małym miasteczku. Jeszcze przed dziewięcioma laty większość mieszkańców najmniejszych miast (54 proc.) wskazywała na małe miasteczka jako preferowane lokalizacje, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych nawet dwie trzecie (67 proc.).

Niemal połowa badanych chcących mieszkać na wsi (48 proc.) ceni sobie spokój i jest przekonana, że tylko tam go znajdzie. Co trzeci badany (30 proc.) wskazywał natomiast na swoje przywiązanie do miejsca, z którego pochodzi. Blisko co piąty ankietowany preferujący mieszkanie na wsi (19 proc.) stwierdził, że ważne dla niego jest zdrowe środowisko. Respondenci chcący mieszkać na wsi dość często za istotne uważają swobodę i przestrzeń (13 proc.) oraz bliskość przyrody (12 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-14 stycznia tego roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.