Ministerstwo infrastruktury za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje inwestycje infrastrukturalne, zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Sprowadzają się one między innymi do prowadzenia działań we wszystkich fazach projektowania, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz możliwość czynnego udziału społeczeństwa, w tym społeczności rolniczej w podejmowaniu decyzji o wyborze najkorzystniejszego wariantu przebiegu projektowanej drogi. Obecne realia prawne i finansowe wymagają uwzględnienia szeregu uwarunkowań. Wynikają one ze zmian w obowiązujących przepisach prawa jakie dokonały się od czasu wejścia Polski do UE. Ich uwzględnienie jest warunkiem koniecznym w planowaniu, projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych z zakresu budownictwa drogowego i mostowego. W każdym przypadku przy rozpatrywaniu postulatów dotyczących przebiegów planowanych do budowy dróg publicznych rozważane są interesy poszczególnych miejscowości, właścicieli czy grup społecznych.

Mając na uwadze problemy opisane w piśmie Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort infrastruktury podejmuje szereg działań w procesie inwestycyjnym, zmierzających do zminimalizowania problemów i utrudnień dla działalności rolniczej. W celu zidentyfikowania i zinwentaryzowania problemów, które mogą zaistnieć w trakcie budowy i eksploatacji dróg, przy realizacji wielu projektów infrastrukturalnych projektanci rozsyłają odpowiednie ankiety do poszczególnych urzędów gmin, a następnie po wypełnieniu osobiście je odbierają. Metoda ta pozwala na pozyskanie dodatkowych informacji, sugestii oraz uwag, które następnie w miarę możliwości uwzględniane są już na etapie projektowania architektonicznego. Jednocześnie informuję, iż na etapie trwania konsultacji społecznych przewiduje się również spotkania z udziałem projektantów, inwestora oraz zainteresowanych stron, mające na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji.

Do głównych problemów dotyczących obszarów wiejskich, jakie są rozwiązywane podczas ww. działań, należą:
- utrudniony dojazd do pól maszynami rolniczymi,
- rozdzielenie przez pas drogowy poszczególnych działek i gospodarstw,
- dłuższy niż dotychczas dojazd do pól uprawnych, pastwisk i łąk,
- utrudnienia w sferze ekonomicznej warunków prowadzenia produkcji rolnej,
- ograniczenia w użytkowaniu gruntów rolnych.
- rozdrobnienie i zmniejszenie powierzchni działek rolnych,
- kwestia lokalizacji ekranów akustycznych.

Należy dodać, iż w trakcie konsultacji społecznych omawiane są również problemy związane z zapewnieniem odpowiednich dróg serwisowych w trakcie realizacji inwestycji. Drogi te pozostają po wybudowaniu planowanej inwestycji, do dyspozycji lokalnego ruchu drogowego i zapewniają swobodne poruszanie się także maszyn rolniczych wykorzystywanych do produkcji rolnej. Istotne jest, by ewentualne uwagi wpływały do projektantów i inwestora w odpowiednim momencie, najpóźniej w trakcie trwania konsultacji społecznych. Należy dodać, iż resort infrastruktury reaguje również doraźnie, w sytuacjach gdy ewidentnie błędne rozwiązania projektowe, niepotrzebnie utrudniają komunikację lokalną. Reasumując, resort infrastruktury zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by realizacja inwestycji drogowych była jak najmniej uciążliwa dla społeczności wiejskiej oraz rolników uprawiających grunty.