Łącznie przeprowadzono 2508 kontroli. Jednocześnie w wyniku prowadzonych od 10 lutego do 9 marca 2015 r. kontroli ujawniono 23 prowadzone nielegalnie działalności.

Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności nałożono w drodze decyzji administracyjnej 21 kar finansowych na łącznie na 12 950 zł (nałożenie kolejnych 4 jest w toku), 7 spraw przekazano do organów ścigania.

W związku z powyższym w okresie 10 lutego - 9 marca 2015 r. łącznie: • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 35 kar finansowych na łącznie na 76 550 zł, nałożenie 23 kolejnych jest w toku; • nałożono 11 mandatów łącznie na 2 000 zł; • 8 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku); • wydano 8 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 6 kolejnych jest w toku; • 2 sprawy przekazano do właściwych terenowo powiatowych lekarzy weterynarii; • wygenerowano 1 powiadomienie w systemie RASFF dotyczące obecności bakterii Listeria monocytogenes w wędzonym łososiu.