Projekt jest realizowany od lutego. Jego celem jest przygotowanie grupy (28 sołtysów z gminy Zwoleń) do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz poprawy edukacji i wykształcenia mieszkańców wsi.

Założeniem jest, iż przygotowana w projekcie do aktywnego działania grupa, powodować będzie zmiany świadomości i postaw mieszkańców w swoich sołectwach. Pozyskane informacje oraz nabyte umiejętności, wpłyną na upowszechnianie edukacji na wsi. Projekt skoncentrowany jest na podniesieniu poziomu wykształcenia na wsi przez zastosowanie dobrych praktyk upowszechniania i wdrażania różnych form dokształcania.

Zmobilizowanie sołtysów do aktywności społecznej i inicjowania działań, polega na przeszkoleniu w czasie kursu, udziale w warsztatach szkoleniowych i wyjazdach szkoleniowego w dwóch kluczowych tematach: podstawy obsługi komputera oraz aktywizacji i nabywaniu umiejętności.

Ideą projektu jest przełamanie barier dostępu do informacji o ofertach edukacyjnych, jak również powodowanie trwałych zmian mentalności i postaw wobec narastających problemów (bezrobocie i ubóstwo na wsi), zwiększenie wiary w sukces przekładający się na poprawę jakości życia, przede wszystkim poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia, zdobywanie nowych zawodów. Działania zaplanowane w projekcie, są zgodne z założonymi celami; misją i wizją Strategii Rozwoju Gminy Zwoleń, uwzględniają je również inne dokumenty np: Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwolenia oraz Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalna Strategia Rozwoju.