Główny Inspektorat Sanitarny i ministerstwo rolnictwa opublikowały na swoich stronach internetowych zalecenia dla rolników i plantatorów w związku z zagrożeniem Covid-19. Nie różnią się one od generalnych zaleceń. Przede wszystkim trzeba uniknąć kontaktów z osobą chorą. Kolejne wymogi, to właściwa higiena rąk. Obowiązkowe jest też częste stosowanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Konieczna jest właściwa higiena dróg oddechowych (kasłania, kichania). Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

W miejscu gdzie produkowana, przechowywana jest żywność, niezbędne jest również częste mycie/dezynfekcja powierzchni roboczych i miejsc często dotykanych, takich jak klamki czy uchwyty.

Rolnicy nie muszą zakrywać nosa i ust podczas pracy w gospodarstwie rolnym, czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu. Ale powinni obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia symptomów choroby (Covid-19) postępować zgodnie z zaleceniami GIS (https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa ).

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym i w zakładach spożywczych.

Rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową, mającą potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Nie może jednakże opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc). Dopuszczalne jest prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki.

Aktualnie zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie dotyczy poruszania się danej osoby m.in. w celu: prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym czy pozarolniczej działalności gospodarczej. Ale także rolników obowiązują przepisy dotyczące zachowania dystansu, tj. konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.

Gdy działalność rolnika wymaga uczestnictwa innych osób niż domownicy (np. sortowanie, obieranie, krojenie warzyw/owoców) stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów, gdy zbyt małe są odległości pomiędzy stanowiskami pracy na linii produkcyjnej, to pracownicy powinni zakładać maseczki.

Jak zaznacza GIS, w przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością, takich jak np. ręczne otwieranie/zamykanie drzwi, wyrzucanie śmieci. Stosowanie rękawiczek może być dobrym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk.

Bardzo ważne jest zapewnienie wszystkim osobom zaangażowanym z prace polowe dostępu do toalet, wody i środków do mycia i dezynfekcji rąk.

GIS poinformował, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem oraz wątpliwościami konsumentów i przedsiębiorców dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, w szczególności żywności nieopakowanej, w tym warzyw i owoców, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć pytania i odpowiedzi w tym zakresie https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Zarządcy targowisk/bazarów powinni postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.03.2020 r. Powinni oni zwrócić uwagę na stosowanie właściwej higieny rąk (mycie i dezynfekcję) przez prowadzących sprzedaż, ale również obsługę targowiska i dostawców, a więc także rolników. Osoby, która ma objawy chorobowe, nie powinny być dopuszczone do pracy.

Trzeba zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca. Wskazane jest też ograniczenie liczby punktów sprzedaży na targowisku, tak aby zapewnić odstępy między poszczególnymi stoiskami. Zgodnie z aktualnymi przepisami, nie powinno być więcej niż 3 osoby przy jednym stoisku. Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, w tym zarządzanie odpadami, wywóz śmieci, regularne sprzątanie, zintensyfikowanie mycia i dezynfekcji toalet - podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny.

Szczegółowe informacje na stronie www.gis.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/rolnictwo.