Srebrny medal dla podopolskiej gminy Dąbrowa przyznało Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 26 gmin. W międzynarodowym gronie gmina Dąbrowa była jedynym reprezentantem Polski. Obecna edycja organizowanego co dwa lata konkursu odbywała się pod hasłem "lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania".

W uzasadnieniu swojej decyzji o przyznaniu nagrody gminie Dąbrowa, komisja konkursu wskazała na wypracowany przez gminę wyrazisty i konsekwentnie wdrażany kierunek rozwoju, mimo silnego oddziaływania sąsiadującego z nią miasta Opole, wchłaniającego peryferyjne miejscowości.

- Profil gminy charakteryzuje się znakomitą infrastrukturą i bazą społeczną, a w szczególności prezentowaną ofertą placówek oświatowych, przedszkolnych, dostępem do opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sieć otwartych dla wszystkich świetlic wiejskich, tak ważnych dla funkcjonowania wspólnoty mieszkańców żyjących na wsi, jak również organizacji i stowarzyszeń. (...) Na uwagę zasługuje nie tylko ukierunkowane wsparcie i pomoc udzielania lokalnym podmiotom gospodarczym, ale również szczególna dbałość o ochronę walorów krajobrazowych, przyrody i klimatu przez działania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a z drugiej przez zakładanie parków i obszarów zieleni wpisujących się w otaczający krajobraz - napisano w uzasadnieniu werdyktu konkursowego.

Za godną naśladowania komisja uznała "proaktywną komunikację władz gminy i urzędu ze społecznością lokalną, która utrzymywana jest również poprzez umiejętne wykorzystanie nowoczesnych mediów". Wręczenie nagrody odbędzie się wiosną 2022 roku w Austrii.