W ramach prowadzonych czynności kontrolnych w 2010 r. stwierdzono 16 481 przypadków wystąpienia nieprawidłowości, w 2009 r. liczba stwierdzonych nieprawidłowości była na podobnym poziomie 16 663 nieprawidłowości. Z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2010 r. wynika, że największy udział w ogólnej liczbie stwierdzonych nieprawidłowości, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły nieprawidłowości w zakresie działań związanych z realizacją budżetu – 37,9 proc., w tym dochodów i przychodów (21,8 proc.) oraz wydatków i rozchodów (15,2 proc.), jak też w zagadnieniach tematycznych dotyczących księgowości i sprawozdawczości budżetowej (21,2 proc.) oraz zamówień publicznych (14,0 proc.).

W kategorii wykonanie budżetu kontrole regionalnych izb obrachunkowych wykazały największą liczbę nieprawidłowości – 3 608 przypadków. W Mieście Szczecinek (woj. zachodniopomorskie) organ podatkowy bez ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami udzielił w 2009 r. siedmiu podatnikom zwolnień w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 401 150,33 zł z tytułu prowadzenia przez nich zakładów pracy chronionej. W Gminie Poniatowa (woj. lubelskie) stwierdzono udzielanie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorcom z naruszeniem postanowień uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Poniatowa, przez co nie pobrano dochodów w kwocie 93 469,00 zł od przedmiotów, które należało opodatkować w całości lub w części podatkiem od nieruchomości, informuje RIO.

W 2010 r. wystąpiły 1 552 przypadki nieprawidłowości dotyczących zagadnień z zakresu organizacji jednostek. W Gminie Wielka Nieszawka (kujawsko-pomorskie) nie został utworzony ośrodek pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowała komórka organizacyjna
funkcjonująca w ramach struktury Urzędu Gminy,
wynika ze sprawozdania. 

W wyniku kontroli dotyczących m.in. prawidłowości ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, sporządzania sprawozdań, gromadzenia i przechowywania dokumentacji, stwierdzono 3 494 przypadków działań stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych. Przykładowo w Urzędzie Miasta Dzierżoniów (woj. dolnośląskie) w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za 2009 r. nie wykazano wynikających z podatkowej ewidencji analitycznej, zaległości w podatkach lokalnych zabezpieczonych wpisami na hipotekę przymusową w łącznej kwocie 2 362 006,34 zł oraz należności z tytułu odsetek zabezpieczonych
wpisami na hipotekę przymusową w wysokości 120 349,10 zł.

Kolejny rok z rzędu, w zakresie dotyczącym gospodarki pieniężnej i rozrachunków, najpoważniejszą pozycję wśród nieprawidłowości stanowią nieterminowo regulowane przez kontrolowane jednostki zobowiązania. Ogółem ujawniono 247 takich przypadków, co stanowiło 24,2 proc. ogólnej liczby nieprawidłowości w tym zakresie. Dokonywanie wypłaty gotówki osobom nieupoważnionym lub bez pokwitowania i bez egzekwowania wskazania daty odbioru gotówki. Ww. nieprawidłowość wystąpiła w Urzędzie Miejskim w Korszach, Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane Nida, Urzędzie Gminy Biskupiec, Urzędzie Gminy Budry i w Urzędzie Gminie Rybno (wszystkie woj. warmińsko-mazurskie). Główny księgowy Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie) dokonywał przelewów na swój rachunek bankowy kwot nieudokumentowanych dowodami źródłowymi oraz zawyżonych własnych wynagrodzeń w stosunku do kwot wynikających z list płac. Łącznie w latach 2006 - 2010 pracownik przelał bezpodstawnie na własne konto bankowe kwotę 153 660,73 zł, wynika ze sprawozdania RIO.

Więcej przykładów nadużyć oraz szczegółowe dane znajdują się pod adresem http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2010/pdf/sprawozdanie_za_2010.pdf.