Bardzo mało kobiet, które nie są związane z gospodarstwami rolnymi nie jest zatrudnionych (zatrudnienie jest na poziomie 32,9 proc., współczynnik aktywności zawodowej – 37,8 proc.). Należy także odnotować spadek bezrobocia wśród osób niepracujących w gospodarstwach – z 28,4 proc. w 2003 r. do 11,4 proc. w 2009 r. Różnice między ludnością związaną z gospodarstwem rolnym a ludnością bezrolną częściowo mogą wynikać z ukrytego bezrobocia w pierwszej grupie.

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej na obszarach wiejskich odnotowano w grupach wiekowych 45-49 lat (93,1 proc.), 40-44 lata (92,3 proc.) oraz 35-39 lat (91,0 proc.). Na nieco niższym poziomie utrzymywał się on w przedziałach 30-34 lata (83,8 proc.), 25-29 lat (80,6 proc.). Dla grupy wiekowej wchodzącej na rynek pracy (20-24 lata) współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 64,2 proc. Znacznie mniejszy odsetek ludności aktywnej zawodowo obserwuje się w przedziale wiekowym 55-59 lat (45,5 proc.). Spośród ludności w wieku 60-64 lata na obszarach wiejskich aktywnych zawodowo było 20,3 proc. osób, natomiast w grupie powyżej 65 lat – 6,4 proc.