Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w zakresie opisanym w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) oraz w licznych przepisach prawa krajowego oraz wspólnotowego.

Nadzór nad jakością żywności realizowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych polega przede wszystkim na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie.

Jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

W związku z powyższym wszelkie kwestie odnoszące się do jakości zdrowotnej soli i występujących w niej maksymalnych poziomów zanieczyszczeń metalami szkodliwymi dla zdrowia, nie należą do zakresu kompetencji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Należy podkreślić, że w każdym przypadku stwierdzenia w toku kontroli realizowanych przez Inspekcję, podejrzenia nieprawidłowości mieszczących się w zakresie zadań innych organów kontrolnych, są one niezwłocznie powiadamiane o tym fakcie przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Natomiast o ewentualnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa powiadamiane są organy ścigania.