Konkurs skierowany jest do rolników, którzy nie ukończyli 40 lat oraz zrealizowali w swoim gospodarstwie (o powierzchni nieprzekraczającej 300 hektarów) inwestycję poprawiającą jego konkurencyjność. Warunkiem jest także udział unijnych środków w tym przedsięwzięciu. Zgłoszona do konkursu inwestycja musi być już zakończona.

Prawo zgłoszenia gospodarstwa do konkursu przysługuje tym, którzy skorzystali z działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych", realizowanego w ramach sektorowego programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają nagrody pieniężne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 lutego br. podczas III Europejskiego Dnia Młodego Rolnika w Poznaniu, organizowanego w ramach Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery.

Konkurs ma promować wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do produkcji rolnej oraz wykorzystanie środków unijnych, służących poprawie ogólnych warunków gospodarowania. Chodzi m.in. o rozwiązania dające wzrost dochodu rolniczego, poprawę jakości oraz higieny i bezpieczeństwa produkcji, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.

Przy ocenie zgłoszonego do konkursu gospodarstwa będą brane pod uwagę inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej), z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Inwestycja podlegająca ocenie może dotyczyć również przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w danym gospodarstwie.

W zakres oceny wchodzić będą również inwestycje związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby prowadzonej produkcji rolniczej. Dodatkowo gospodarstwa będą oceniane pod kątem warunków bhp, jakości produkcji, warunków utrzymania zwierząt, warunków w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury drogowej.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 10 lutego br. do warszawskiej siedziby zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej. Decyduje data wpływu, a nie wysyłki. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej związku.