W okresie 1 VII - 31 VIII 2012 r. wartości KBW, względem okresu sprzed 10 dni, są na tym samym poziomie, oznacza to że obserwowany deficyt wody nie uległ zmianie. Największe zmniejszenie wartości KBW, od 30 do 60 mm wystąpiło na Pobrzeżu, jednakże na tych obszarach, 10 dni temu wartości te były tylko nieznacznie ujemne lub nawet dodatnie, więc nie spowodowało to znacznego pogorszenia warunków wodnych dla roślin - informuje IUNG.

W lipcu Polska była bardzo zróżnicowana pod względem opadów atmosferycznych. Najniższe opady wystąpiły w południowo-wschodniej Polsce, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Nizinie Śląskiej oraz Południowowielkopolskiej (od 40 do 75 mm), co stanowiło 60-100 proc. normy wieloletniej (średnia z lat 1971-2000). Natomiast najwyższe opady odnotowano w południowo-zachodniej Polsce, na Warmii i Mazurach, na Wybrzeżu oraz w Bieszczadach (120-250 mm) i stanowiły one 160-240 proc. normy.

Również w pierwszej dekadzie sierpnia pod względem opadów atmosferycznych Polska była bardzo zróżnicowana, od wysokich opadów (45-75 mm) w północno-wschodniej części po ich brak lub też występujących w niewielkiej ilości w południowo-wschodnich rejonach kraju. W drugiej dekadzie sierpnia wystąpiła sytuacja odwrotna, największe opady od 50 do 70 mm wystąpiły na Polesiu, Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu oraz w Kotlinie Sandomierskiej, a najmniejsze od 0 do 2 mm na Pobrzeżu Szczecińskim i Koszalińskim.

Natomiast w trzeciej dekadzie tego miesiąca najwyższe opady w wysokości 75-100 mm odnotowano w Polsce południowo-zachodniej, im dalej na wschód kraju, tym opady były coraz mniejsze, a w niektórych miejscach w ogóle nie wystąpiły (np. na Wyżynie Małopolskiej).
W lipcu oraz w pierwszej dekadzie sierpnia odnotowano bardzo duże zróżnicowanie temperatury powietrza oraz usłonecznienia na obszarze Polski. Najniższą temperaturę odnotowano na północy kraju (17-18°C) a najwyższą w południowo-wschodniej Polsce (20,5-21,5°C). Natomiast w drugiej dekadzie sierpnia wystąpiła sytuacja dokładnie odwrotna, najwyższą temperaturę powietrza odnotowano w północno-zachodniej części kraju, od 18 do 18,5°C, a najniższą w południowo-wschodnim rejonie Polski od 15,5 do 17°C. Temperatura powietrza tegorocznego lipca była wyższa od normy z lat 1971-2000. Największe odchylenie średniej miesięcznej temperatury (o ponad 3oC) odnotowano na Lubelszczyźnie i w Kotlinie Sandomierskiej, natomiast najniższe odchylenie (do 1°C) odnotowano w Polsce północno-zachodniej. Na pozostałym obszarze kraju temperatura powietrza lipca była wyższa od normalnej od 1 do 3°C - podaje IUNG PIB.