15 lutego zakończyły się konsultacje publiczne projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do ministerstwa rolnictwa wpłynęło ponad 2 tys. różnych wniosków i uwag.

Izba podkreśliła, że od lat aktywnie wspiera działania na rzecz dywersyfikacji źródeł białka paszowego poprzez skup i przetwórstwo nasion roślin strączkowych pochodzących z upraw od polskich rolników. Jednakże liczba rolników uprawiających strączkowe na ziarno charakteryzuje się dużą zmiennością w zależności od koniunktury na rynku i obowiązującego systemu dopłat związanych z produkcją. Dlatego Izba wnioskuje o odpowiednio wysoki budżet wsparcia finansowego. Ponadto wskazuje, że ograniczenie stosowania środków ochrony roślin jest jedną z przyczyn spadku powierzchni upraw bobowatych.

Jak wskazała Izba, w odniesieniu do przemysłu rolno-spożywczego, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, zakres proponowanych interwencji w projekcie Planu jest bardzo ograniczony. Tymczasem, zgodnie z diagnozą, to właśnie przemysł przetwórczy odpowiada za wytwarzanie większej wartości dodanej i za dynamikę polskiego eksportu rolno-spożywczego.

Jednocześnie, przemysł ten boryka się z poważnymi problemami z wydajnością pracy i niedoborem automatyzacji. Dlatego też branża zbożowa proponuje zwiększenie ilości i zakresu interwencji obejmujących inwestycje w automatyzację i poprawę wydajności procesów produkcyjnych przemysłu rolno-spożywczego dostępnych dla firm przetwórczych.

"Jako organizacja skupiająca zarówno mikro-, małe-, średnie jak i duże przedsiębiorstwa, wnioskujemy o możliwość wsparcia finansowego dla każdej z tych grup" - napisano w stanowisku przekazanym do resortu rolnictwa.

Z punktu widzenia beneficjentów działań pro-inwestycyjnych w postaci dużych przedsiębiorstw przetwórczych, stosowanie wobec nich formy wsparcia innej niż w odniesieniu do MŚP narusza równowagę w dostępie do środków - dodano.