Wniosek KRIR o członkostwo w COGECA odrzucony z powodu weta KZRKiOR – alarmowała niedawno izba. Wniosek złożony w dniu dzisiejszym miał formę bezczelnego spisku i działań przeciwko KZRKIOR – odpowiadały kółka.

Niezależnie od tego sporu warto zatrzymać się nad jednym z zarzutów postawionych izbom przez kółka:

„Izby Rolnicze są obowiązkowym samorządem rolniczym, gdzie w mocy ustawy każdy rolnik jest jej członkiem i nie ma możliwości wystąpienia z Izb rolniczych. Pieniądze na funkcjonowanie Izby Rolniczej w całości pochodzą z budżetu państwa zatem nie ma żadnego powodu prawnego ani statutowego inicjatywa Izb Rolniczych o przystąpieniu KRIR do struktur COGECA. Zarówno COPA jak i COGECA   w swoich statutach nie dopuszczają reprezentacji rolników, których działalność ograniczają przepisy państwa. W przypadku Izb Rolniczych Minister Rolnictwa, Wojewoda może uchylać wszystkie uchwały i decyzje co jednoznacznie czyni je zależnymi od państwa” – napisały kółka w oświadczeniu.

Prosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o ustosunkowanie się do tego zarzutu.

Jaka jest opinia ministerstwa na temat sposobu finansowania organizacji reprezentujących rolników w Copa Cogeca? Czy ministerstwo przedstawi własny projekt rozwiązania tego problemu? Czy organizacje te mają zapewnione finansowanie w 2015 r.? I jak ministerstwo skomentuje zarzuty stawiane przez kółka izbom rolniczym? – pytaliśmy.

Odpowiedź jest następująca:

„W dniu 15 stycznia br. do Marszałka Sejmu RP został wniesiony przez posłów Klubu Parlamentarnego PSL poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada m.in. dofinansowanie z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w latach 2015-2020.”

Ministerstwo nie odpowiada, czy poprze ten projekt, czy też zamierza przedstawić własny.

Natomiast w sprawie zarzutu niesamodzielności izb, wyjaśniono:

„Zasady gospodarki finansowej izb rolniczych określa rozdział 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. 2002.101.927 z póź. zm.), natomiast rozdział 7 ww. ustawy opisuje nadzór sprawowany nad działalnością izb. Zgodnie z przepisami tej ustawy nadzór nad samorządem rolniczym sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Wojewoda może stwierdzić nieważność uchwał organów izby, w drodze decyzji administracyjnej, którą zarząd izby może zaskarżyć do sądu administracyjnego.” 

Na działalność izb rolniczych przeznaczane jest  2 proc. podatku rolnego. W 2013 roku z tytułu podatku rolnego wpłynęło do budżetu państwa 1 634 452 210,23  zł.