Poseł Maks Kraczkowski miał wątpliwości dotyczące trybu powoływania urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. „Z raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego sporządzonego po kontroli w resorcie kierowanym przez Szanownego Pana wynika, że występowały przypadki zasiadania przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień przez lata w radach nadzorczych kilku spółek Skarbu Państwa. Wnioski z kontroli budzą niepokój, ponieważ w latach 2008-2012 jedna z osób zatrudnionych na eksponowanym stanowisku w resorcie zasiadała w radach nadzorczych spółek: TDM Arrtrans i Hodowla Ziemniaka Zamarte bez wymaganego uprawnienia, tj. zdanego egzaminu na członka rad nadzorczych zgodnie z wymogiem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. Powołanie w skład rady nadzorczej, w omawianym przypadku, osoby bez wymaganych uprawnień jest w świetle prawa czynnością nieważną, powodującą oprócz podważania w oczach opinii publicznej naczelnych organów administracji publicznej również szereg potencjalnych negatywnych konsekwencji dla nadzorowanych w wadliwy sposób w tym obszarze podmiotów” – napisał poseł w zapytaniu skierowanym do ministra rolnictwa.

Minister Stanisław Kalemba wyjaśnił, że od 2008 r. dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 20 zgód pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej na podjęcie dodatkowych zajęć zarobkowych, polegających na pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej, pod warunkiem że nie będzie to kolidowało z obowiązkami wynikającymi z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w następujących spółkach:

1. Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro SA,

2. Zakład Doświadczalny Jastków sp. z o.o.,

3. Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Nowy Dwór sp. z o.o. – 2 zgody,

4. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Iława SA w Iławie,

5. Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR – 2 zgody,

6. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

7. ELEWARR sp. z o.o. – 3 zgody,

8. Zielonogórski Rynek Rolniczo-Towarowy SA w Zielonej Górze,

9. Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR – 2 zgody,

10. Lubelski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Elizówce k. Lublina,

11. Krajowa Spółka Cukrowa SA z siedzibą w Toruniu,

12. TDM Arrtrans SA w Łodzi,

13. Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. Grupa IHAR w Radzikowie,

14. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Kołbacz sp. z o.o.,

15. IZ PIB Rudawa sp. z o.o.

„Podstawą prawną udzielanych przez dyrektora generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgód na podjęcie dodatkowych zajęć zarobkowych był art. 80 ustawy o służbie cywilnej – wyjaśniał minister. - Uzupełniająco do powyższego podkreślenia wymaga fakt, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma uprawnienia do zgłaszania osób do zajmowania stanowisk w organach spółek, nie jest w posiadaniu danych dotyczących dat powołania do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa, ani podstawy prawnej powołania.

Wydane z kolei przez dyrektora generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na podjęcie zajęć zarobkowych nie są tożsame z powołaniem w skład rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa ani ze zgłoszeniem do rad nadzorczych przez państwowe osoby prawne. Warunkiem wydania takiej zgody nie jest jednak posiadanie przez osobę ubiegającą się o zgodę uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych. Z analizy oświadczeń majątkowych, złożonych na podstawie art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, tj. do dnia 31 marca 2013 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynika, że 12 osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej zasiadało w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W kwestii przekazania nazwisk tych osób uprzejmie informuję, że na podstawie art. 10 ust. 3 ww. ustawy informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności <zastrzeżone> określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a tym samym nie podlegają udostępnieniu.”

Minister poinformował też, że „zakaz zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk m.in. przez państwowe osoby prawne (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Innymi słowy, osoba zgłoszona do objęcia stanowiska w radzie nadzorczej przez uprawniony podmiot (przez państwową osobę prawną) nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, gdyż nie może naruszyć zakazu zajmowania stanowisk (skoro zakaz jej nie dotyczy).”

Jak zapewnił minister, dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi polecił rzecznikowi dyscyplinarnemu ministerstwa wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczącą przestrzegania w latach 2008–2012 zakazów określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.