Podczas spotkania zarządu KRIR z Zarządem Głównego Polskiego Związku Łowieckiego omówiono bieżące problemy dotyczące współpracy z kołami łowieckimi, z szacowaniem i wypłatą szkód łowieckich. Poinformowano PZŁ o problemach jakie istnieją w Kołach.

I tak głównymi naruszeniami są:

- czasami Koła Łowieckie zamiast osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich, które powinny podać do gmin i izb rolniczych podają nr skrytki pocztowej, a wtedy nie odbierają zgłoszenia lub zgłoszenia wracają z adnotacją, że adresat odmówił przyjęcia przesyłki,
- czasami Koła Łowieckie informują rolnika, że jak uzyska odszkodowanie z tytułu szkód łowieckich to nie otrzyma dopłat bezpośrednich,
- Koła Łowieckie odmawiają przyjęcia szkody w okolicy lasu,
- czasami zamiast osoby z Kół Łowieckich szacującej straty odsyłają do ubezpieczyciela – co jest niezgodne z przepisami,
- czasami Koła Łowieckie nie chcą ponosić odpowiedzialności za szkody w 100%, bo rolnik mógł pobrać od Kół Łowieckich środek odstraszający HUKINOL,
- poruszony został również problem bobrów, żurawi, czapli i zajęcy – zwierzyny za której szkody nie jest odpowiedzialny PZŁ.

Przewodniczący PZŁ uznał, że obowiązujące przepisy nakładają obowiązek wypłaty odszkodowań na Koła Łowieckie podczas, gdy te dzierżawią 20-30 proc. terenów, na których żyje zwierzyna łowna, dlatego też w kosztach odszkodowań powinien partycypować w 40 proc. Skarb państwa, w 40 proc. Kóła Łowieckie, a może nawet w 20 procentach rolnik (co wywołało sprzeciw przedstawicieli KRIR). Przedstawiono też, że zdarzają się incydentalne przypadki, gdzie są zgłaszane szkody, które jeszcze nie wystąpiły (ale zdarzają się cyklicznie co rok).

Reasumując PZŁ i KRIR ustaliły, że:

1)spotkania takie będą się odbywały cyklicznie (następne po wyborach parlamentarnych) – być może będzie to spotkanie wyjazdowe,
2)powołany zostanie Zespół składający się z członków KRIR i członków PZŁ w celu przygotowania zmian do ustawy – Prawo łowieckie, ustawy o ochronie przyrody,
3)PZŁ przekaże na spotkaniu z Kołami Łowieckimi informacje, aby te przekazały informacje do gmin i izb rolniczych o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich a także o zasięgu obwodu łowieckiego, aby rolnik miał świadomość do kogo ma się zwrócić,
4)Podczas spotkań kół łowieckich z rolnikami – będą oferty skierowane do rolników od kół łowieckich, aby wstępowali do tych kół, aby polepszyć współpracę
5)W sytuacji powtarzających się problemów z danym Kołem Łowieckim lub osobą szacującą szkodę łowiecką, PZŁ ma być informowany przez wojewódzką izbę rolniczą w indywidualnych przypadkach – będzie starał się zaradzić tym problemom.
6)Należy wzmocnić współpracę kół łowieckich z rolnikami w celu stosowania profilaktyki.