PCC MCAA Sp. z o.o. („PCC”), spółka zależna grupy PCC, jest dużym przedsiębiorstwem branży chemicznej z siedzibą w Polsce. Jest to wiodący producent m.in. agrochemikaliów, środków ochrony roślin oraz nawozów. W latach 2012-2013 Polska przyznała PCC wsparcie publiczne na inwestycję w nowy zakład produkcji ultraczystego kwasu monochlorooctowego („MCAA”) w Brzegu Dolnym o rocznej zdolności produkcyjnej sięgającej 42 tys. ton. Wsparcie publiczne miało przyczynić się do rozwoju regionu i obejmowało dotację bezpośrednią w wysokości 16 mln euro, oraz zwolnienie z podatku w maksymalnej wysokości 23 mln euro.

Spór o zwolnienie z podatku
Polski rząd uznał, że oba te środki pomocy są objęte obowiązującym wówczas ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych z 2008 r., i że w związku z tym nie muszą być one zgłaszane Komisji do oceny w ramach przepisów dotyczących pomocy państwa.
Komisja otrzymała skargę od bezpośredniego konkurenta PCC, który twierdził, że pierwszy środek wsparcia udzielonego przez polskie władze (dotacja bezpośrednia w wysokości 16 mln euro) stanowił pomoc państwa, która powinna zostać zgłoszona Komisji, i że środek ten nie jest zgodny z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.
W 2016 r., uznając, że pomoc została przyznana z naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, polskie władze podjęły decyzję o unieważnieniu drugiego środka pomocy przyznanego PCC, tj. zwolnienia z podatku.
Unieważnienie nie stało się jednak do tej pory skuteczne, ponieważ PCC złożyło odwołanie od tej decyzji do sądów krajowych w Polsce. Odnośne krajowe postępowanie sądowe jest nadal w toku. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie obu środków wsparcia przyznanych przez Polskę w latach 2012–2013, tj. dotacji bezpośredniej i zwolnienia podatkowego.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.38330 w rejestrze pomocy państwa na stronie dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczącym pomocy państwa.