Nie są to jeszcze ostateczne dane, ze względu na trwający proces uzupełniania wniosków o wpis.

Organizacja rynku wina w UE

W Unii Europejskiej ustanowione zostały ramy prawne określające wspólną organizację rynku wina. Przyjęte zostały zasady obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich dotyczące zarządzania rynkiem wina, normy wprowadzania do obrotu produktów winiarskich oraz eksportu i importu.

Prawo UE określa m.in.:

 ●kategorie produktów winiarskich i ich szczegółowe definicje,

 ●praktyki enologiczne i metody analiz produktów sektora wina,

 ●odmiany winorośli, z których winogron mogą być wyrabiane wina,

 ●zasady związane z przywozem i wywozem,

 ●etykietowanie i prezentację produktów winiarskich,

 ●nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i określenia tradycyjne dla tych produktów.

Regulacje polskiego rynku winiarskiego

Prawodawstwo krajowe zostało uchwalone, aby umożliwić w Polsce egzekwowanie zasad wspólnotowych dotyczących wspólnej organizacji rynku wina. W polskich regulacjach prawnych doprecyzowano np. kwestie związane z rejestracją producentów, tryb gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej danych o potencjale produkcyjnym, zadania organów kontrolnych, procedurę certyfikacji wina.

Rok winiarski (gospodarczy) rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego.

Podmioty wyrabiające wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzające przeznaczyć je do obrotu handlowego podlegają kontroli Inspekcji, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Do zadań IJHARS w ramach nadzoru nad rynkiem wina należy sprawdzenie:

●wymagań formalno-prawnych, w tym wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wina,

●prawidłowości prowadzenia rejestrów przychodu i rozchodu produktów winiarskich,

●jakości handlowej wina, uwzględniająca wykonanie badań laboratoryjnych próbek produktów winiarskich i sprawdzenie oznakowania wina przeznaczonego do obrotu handlowego, w tym kontrola wina na etapie importu,

●prawidłowości przeprowadzenia procesów enologicznych, tj. wzbogacania, odkwaszania i słodzenia,

●prawidłowości usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, w przypadku podmiotów wyrabiających powyżej 25 hl wina w roku gospodarczym.

Ponadto, organy IJHARS są właściwe w zakresie zapewnienia procedury certyfikacji wina z określonego rocznika oraz wina z określonej odmiany winorośli, jak również kontrolują zgodność stosowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych wyrobów winiarskich.