Dofinansowanie ze środków FSUSR skierowane jest do dzieci rolników w wieku szkolnym, których przynajmniej jedno z rodziców uprawnione jest do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna wysokość dofinansowania przez Fundusz zimowego wypoczynku realizowanego w celu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na jedno dziecko nie może przekroczyć 80 % poniesionych kosztów 10 dniowego turnusu i nie może być wyższa niż 700 złotych.

Natomiast odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych za dziecko ustala organizator kolonii, niemniej jednak kwota ta nie powinna przewyższać 200,00 złotych za osobę. W przypadku zaś dzieci , których rodzice znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej odpłatności nie powinno się stosować.

Źródło: farmer.pl