Podczas pracy w komisji posłowie nie wnieśli poprawek merytorycznych, natomiast Biuro Legislacyjne zabronowało szereg drobnych poprawek redakcyjnych.

W imieniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) projekt przedstawił dyrektor departamentu systemów teleinformatycznych Janusz Dygaszewicz. Jak mówił, informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Spis będzie obowiązkowy.

Dyrektor podkreślił, że wszystkie dane zebrane w spisie są poufne i będą objęte tajemnicą statystyczną.

Celem spisu rolnego jest m.in. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi; analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 - 2020. Informacje takie są także potrzebne organizacjom międzynarodowym innym niż EUROSTAT (np. FAO i OECD), do których Polska zobowiązała się je dostarczać.

Dyrektor przypomniał, że poprzednie spisy były wykonywane w 2002 r. i w 2010 r.

Administratorem danych zebranych w spisie będzie prezes GUS. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego, korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej GUS i stronach internetowych urzędów statystycznych, a także telefonicznie lub osobiście w biurze spisowym - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (chodzi np. o gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mogą to być gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

Ustawa dopuszcza trzy metody pozyskania danych: przez: samospis internetowy - przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS; wywiad telefoniczny - przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, z użyciem zainstalowanego w komputerze specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia spisu rolnego; bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego - przeprowadzony z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

Według projektu, pracami spisowymi będzie kierował prezes GUS jako generalny komisarz spisowy. Na terenie województwa spisem ma kierować wojewoda jako wojewódzki komisarz spisowy. Jego zastępcą będzie właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego. Na terenie gminy pracami mają kierować: wójt, burmistrz lub prezydent miasta - każdy z nich jako gminny komisarz spisowy.

Projekt przewiduje, że na prace związane ze spisem w latach 2019-2021 przeznaczonych zostanie ok. 243 mln zł, z tego z budżetu unijnego będzie pochodziło ponad 17 mln zł.

Większość przepisów projektu wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.