Uchwalona przez Sejm ustawa umożliwia utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie obsługiwał ARiMR w zakresie IT. Będzie się on zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez Agencję, ale także stopniowo sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na jej potrzeby oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Znowelizowana ustawa reguluje kwestię oddłużenia gospodarstw. Chodzi o długoletnie zadłużenia, gdzie odsetki przekraczają wielokrotnie kapitał podstawowy. W takim przypadku odsetki będą umarzane pod warunkiem spłaty kapitału.

Podczas prac w Sejmie do ustawy zostały wprowadzone przepisy upoważniające ARiMR do dokonywania cesji części płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego. Chodzi o to, by rolnik, który chce ubezpieczyć swoje uprawy, miał możliwość zadysponowania tymi pieniędzmi na rzecz opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Wprowadzono też poprawkę dotyczącą ustawy okołobudżetowej, w której 2021 r. przewidziano dla samorządów subwencję kanalizacyjną. Gminy, które w ogóle nie posiadają kanalizacji, musiałyby ją zwrócić. Zmiana przepisów sprawia, że pieniądze będzie można wykorzystać np. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Nowe przepisy pozwalają ponadto na rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania, o stanowisko doradcy Prezesa ARiMR.

Ustawa wprowadza także przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Nowelizacja reguluje tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba ta musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Wprowadzona zostanie także możliwość umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących planów finansowych Agencji.