Połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęły sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

Szczegółowe sprawozdanie przedstawił wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rolników MRiRW Ryszard Kogut, który poinformował, że pomoc publiczna w rolnictwie, która udzielana jest ze środków krajowych, została przede wszystkim udzielona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie finansowania linii kredytów, dopłat do kredytów klęskowych czy pomocy suszowej. Z tych pieniędzy pomoc rolnikom też udzielały samorządy i ministerstwo rolnictwa w formie dopłat do składek ubezpieczeń rolnych.

W 2018 r. udzielono pomocy de minimis w wysokości 79,5 mln euro tj. ok. 340 mln zł, tj ok. 35 proc. środków przeznaczonych dla kraju na 3 lata. Kogut przypomniał, że w 2018 r. limit pomocy de mininis wynosił na jedno gospodarstwo 20 tys. euro na 3 lata, w 2019 - podniesiono go do 20 tys. euro. W sumie na lata 2018-2020 Polska miała limit w wysokości 296 mln euro. Dodał, że pomoc ta została już wykorzystana 13 listopada 2019 r., co oznacza, że w tym roku nie może być ona udzielana.

Większość pomocy de minimis udzieliła ARiMR, była to pomoc klęskowa, dopłaty do materiału siewnego kwalifikowanego, pomoc związana z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - wyliczał wicedyrektor. A także polegająca na zwolnieniu z opłat od czynności cywilno-prawnych (urzędy skarbowe) przy zakupie ziemi czy zwolnienia z podatku rolnego (samorząd).

Jeżeli chodzi o rybołówstwo, w 2018 r. nie udzielono rybakom żadnej pomocy publicznej, a jedynie uzyskali oni wsparcie w ramach de minimis na kwotę 2,6 tys. euro tj. limit dostępnych środków został wykorzystany jedynie w 6,35 proc. Pomoc została udzielona niemal w całości przez ARiMR na pomoc suszową dla rybaków śródlądowych.

Limit pomocy na jednego beneficjenta w rybołówstwie wynosi 30 tys. euro, a limit dla Polski 41,3 mln euro.

Na pytanie posła Dariusza Wieczorka (klub Lewicy) dlaczego wykorzystanie pomocy de minimis w rybołówstwie jest tak niskie, resort rolnictwa uchylił się od odpowiedzi, a przedstawiciele ministerstwa żeglugi morskiej nie zabrali głosu.