Dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

Konkurs „Laur Gospodarności", podobnie jak w zeszłym roku, składa się z 2 części. Pierwsza „Laur Gospodarności" adresowana jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które najefektywniej pozyskiwały i zarządzały powierzonymi im funduszami oraz zrealizowały najlepsze projekty w następujących kategoriach:

    * Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej,

    * Rozwój kapitału społecznego,

    * Harmonijny rozwój.

Dodatkową kategorią jest:

  * Harmonijna współpraca: samorząd - bank spółdzielczy, w której nagrodę otrzyma bank spółdzielczy (zgłoszony przez gminę bądź gminy), będący rzeczywistym partnerem gminy, aktywnie wspierającym jej projekty i angażującym się w działalność lokalnej społeczności.

 Dla organizacji pozarządowych

Druga część konkursu, przebiegająca pod hasłem „Inspirujący Projekt Roku", adresowana jest do organizacji pozarządowych, które realizują projekty ujęte w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Celem tej części konkursu jest zwrócenie uwagi na kluczowe znaczenie aktywności i współpracy między różnymi instytucjami dla rozwoju lokalnych społeczności w ramach Lokalnych Grup Działania. Dodatkowo, w ramach II części konkursu zostanie przyznany „Laur Honorowy" - nagroda dla Lokalnej Grupy Działania szczególnie wyróżniającej się w ubiegłym roku.  Nagrody finansowe przyznawane są organizacjom, wyróżnionym w konkursie, wyłącznie na kontynuację nagrodzonego projektu.

Zgłoszenia

1) Gmina zgłasza swój udział w konkursie wypełniając specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl lub www.laurgospodarnosci.pl. Tam też znajduje się pełny tekst regulaminu konkursu oraz zasady oceny, na których podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pocztowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, z dopiskiem „Laur Gospodarności".

2) Banki spółdzielcze w kategorii Harmonijna współpraca: gmina - bank spółdzielczy zgłaszane są do konkursu przez gminy.

3) Organizacje pozarządowe zgłaszane są przez Lokalne Grupy Działania, na których terenie realizowany jest projekt.

 Terminy

29 kwietnia br. - zakończenie zbierania zgłoszeń do II edycji konkursu „Laur Gospodarności";

20 maja br. - ogłoszenie nominowanych do finału gmin, organizacji pozarządowych i banków spółdzielczych;

4 czerwca br. - ogłoszenie zwycięzców podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody

Organizacja pozarządowa, która zostanie laureatem II części konkursu, otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat konkursu i jego zasad można uzyskać pod numerem telefonu: 22 639 87 63. Udział w konkursie jest bezpłatny.