Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat poszukiwań ropy i gazu łupkowego na terenach rolnych oraz przyczyn występujących konfliktów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny.

Jak informuje komisja, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju - Piotr Woźniak, przedstawił informację o aktualnym stanie prac i koncesjach poszukiwawczych, a także informację na temat eksploatacji oraz monitoringu prowadzonych prac. Poinformował również o przyczynach występowania dotychczasowych protestów przeciw pracom poszukiwawczym na terenie Zamojszczyzny. Minister wymienił: brak tradycji górnictwa otworowego na Zamojszczyźnie, troskę o środowisko, obawy o potencjalne obniżenie wartości nieruchomości rolnych na obszarze poszukiwania złóż, obawy przed wykupem nieruchomości pod przyszłe wydobywanie gazu z formacji łupkowych, działalność organizacji ekologicznych (głównie spoza regionu) przeciwnych poszukiwaniom gazu z formacji łupkowych.

Podkreślono również brak informacji o przewidzianym w prawie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, o potencjalnych korzyściach dla właścicieli nieruchomości i społeczności lokalnych płynących z poszukiwania i wydobywania złóż (w perspektywie krótko- i długofalowej) oraz o technologii, zakresie i kolejności wykonywanych prac poszukiwawczych. Inną przyczyną protestów są błędy komunikacyjne popełniane przez władze lokalne i firmy poszukujące złóż gazu z formacji łupkowych, przede wszystkim brak wcześniejszej informacji o technikach wierceń i celu poszukiwań.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że większy problem z komunikacją ze społeczeństwem mają firmy zagraniczne, zwłaszcza te, które nie działały wcześniej na terenie Polski i nie znają polskich realiów. Akceptacja dla działań podejmowanych przez krajowe spółki jest wyższa, choć także na koncesjach udzielonych polskim firmom niekiedy dochodzi do protestów.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego protestujący przeciwko poszukiwaniom i wydobyciu ropy i gazu łupkowego na terenach rolnych.