Ministrowie omówili wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę i kukurydzę.

Wysłuchali też sprawdzania Komisji Europejskiej w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, informacji prezydencji dotyczącej negocjacji w sprawie kodeksu żywnościowego, wniosku delegacji cypryjskiej dotyczącego przetworzonych owoców cytrusowych oraz informacji delegacji Węgier w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających organizmy modyfikowane genetycznie.

Odbyła się także wymiana poglądów w kwestii II filara WPR - rozwój obszarów wiejskich.

Państwa członkowskie przychylają się do opinii, że polityka ta powinna sprzyjać innowacyjności, inwestycjom w różnorodność gospodarstw oraz konkurencyjności. Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna być polityką stawiająca czoła wyzwaniom przed jakimi staje rolnictwo europejskie – informuje rzecznik prezydencji  MRiRW.