Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na państwo członkowskie obowiązek kontroli każdego zatwierdzonego producenta cukru w zakresie m.in. prawidłowości danych dotyczących ilości otrzymanego surowca, zawartości cukru w burakach, ilości otrzymanego produktu końcowego oraz produktów ubocznych oraz strat w procesie przetwarzania.

Kontrole dotyczą również przestrzegania obowiązku zapłaty ceny minimalnej za buraki cukrowe plantatorom. Agencja Rynku Rolnego kontroluje m.in. przestrzeganie przez wszystkich producentów cukru obowiązku zapłaty plantatorom ceny minimalnej za dostarczone buraki kwotowe. Kontrole te przeprowadzane są w ramach kontroli wielkości produkcji cukru dwuetapowo tj. w trakcie kampanii cukrowniczej (w cukrowniach) i po zakończeniu roku gospodarczego (w siedzibie producenta cukru).

Podczas kontroli w trakcie kampanii cukrowniczej sprawdzana jest m.in. prawidłowość pobierania przez producenta prób buraków cukrowych do badań laboratoryjnych, prawidłowość oznaczania procentu zanieczyszczeń oraz zawartości cukru w burakach cukrowych (polaryzacji). Ponadto podczas kontroli sprawdzana jest prawidłowość funkcjonowania laboratorium surowcowego, w tym: wyposażenie laboratorium (stan techniczny, legalizacja oraz wzorcowanie urządzeń), prawidłowość działania urządzeń laboratoryjnych, organizacja pracy laboratorium. Po zakończeniu roku gospodarczego, w trakcie końcowej kontroli wielkości produkcji cukru, sprawdzana jest natomiast prawidłowość wyliczenia należności oraz dokonanie zapłaty ceny minimalnej za buraki kwotowe dla plantatorów buraka cukrowego (w tym rozliczenie za buraki przerobione w poprzednim roku gospodarczym na cukier przeniesiony).


Zgodnie z informacjami z Agencji Rynku Rolnego wyniki z przeprowadzonych kontroli dotyczące roku gospodarczego 2013/2014 potwierdziły prawidłowość oznaczania przez producentów cukru zawartości cukru w burakach oraz zapłatę ceny minimalnej plantatorom za buraki kwotowe. Kontrolujący na podstawie wybranych losowo umów kontraktacji oraz całej dokumentacji dotyczącej rozliczenia za dostarczone buraki stwierdzili, że ceny za buraki kwotowe wyliczone były prawidłowo. Ponadto w oparciu o zrealizowane polecenia przelewu skontrolowano dokonanie przez producentów cukru zapłaty na rzecz plantatorów za dostarczone buraki kwotowe. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości.