Kontrole przeprowadzane były na wniosek producentów, którym wygasły świadectwa jakości, jak również producentów, którzy złożyli wnioski o kontrolę po raz pierwszy. Dotyczyły takich produktów jak: bryndza podhalańska (ChNP), oscypek (ChNP), redykołka (ChNP), rogal świętomarciński (ChOG), obwarzanek krakowski (ChOG), kiełbasa lisiecka (ChOG), pierekaczewnik (GTS) oraz olej rydzowy (GTS). W I półroczu 2011 roku po raz pierwszy skontrolowany został proces produkcyjny jabłek łąckich (ChOG) oraz chleba prądnickiego (ChOG).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku ważnych było 230 świadectw jakości i certyfikatów zgodności, z czego 39 świadectw zostało wydanych w 2011 roku.

Kontrole zgodności procesu produkcji ze specyfikacją przeprowadzane są regularnie, tj. co najmniej raz w roku. Obejmują każdy etap produkcji wyrobu posiadającego zarejestrowaną nazwę. Dzięki temu konsument może mieć pewność, że produkt finalny jest wytworzony zgodnie z oryginalną recepturą opisaną w specyfikacji.

Ponadto, Inspekcja JHARS w ramach nadzoru sprawowanego nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi przeprowadziła kontrole sprawdzające w zakresie prawidłowości kontroli procesu produkcji ze specyfikacją miodu kurpiowskiego, wiśni nadwiślanki i truskawki kaszubskiej przeprowadzonych przez jednostki certyfikujące.

Poza kontrolami zgodności procesu produkcji produktów rolnych lub środków spożywczych ze specyfikacją, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadza również kontrole urzędowe, których celem jest ochrona zarejestrowanych nazw. W I półroczu 2011 roku organy IJHARS we współpracy z UOKiK przeprowadziły doraźne kontrole urzędowe pod kątem bezprawnego wykorzystywania nazwy kiełbasa lisiecka. W wyniku podjętych działań, skierowano do właściwych prokuratur rejonowych trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (polegające na znakowaniu zarejestrowaną nazwą produktów nieodpowiadających specyfikacji). Ponadto, producenci nieuprawnieni do wykorzystywania zarejestrowanej nazwy zadeklarowali jej zmianę tak, aby nie wprowadzała konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Kontrole zgodności procesu produkcji produktów posiadających ChNP, ChOG lub będących GTS realizowane przez wojewódzkie inspektoraty JHARS gwarantują, że produkty te posiadają specyficzną i wysoką jakość. Natomiast, kontrole urzędowe, przeprowadzane z inicjatywy IJHARS, stanowią narzędzie służące ochronie zarejestrowanych nazw przed bezprawnym wykorzystywaniem w celach komercyjnych ich renomy.