Ostatnią zarejestrowaną nazwą (2014 r.) jest cebularz lubelski ChOG. Tym samym, Polska zajmuje 8 miejsce pod względem liczby zarejestrowanych nazw jako ChNP, ChOG, GTS wśród państw Unii Europejskiej. Systematycznie przybywa również producentów, którzy chcą wyróżniać swoje produkty unijnym symbolem ChNP, ChOG lub GTS. W 2014 r. liczba świadectw jakości i certyfikatów zgodności, czyli dokumentów uprawniających do używania zarejestrowanych nazw wyniosła 431, co stanowi ponad 10 proc. wzrost w stosunku do 2013 r.

Część z dokumentów potwierdzających zgodność ze specyfikacją (świadectw jakości i certyfikatów) została wydana w latach poprzednich na okres dłuższy niż rok, dzięki czemu w 2014 r. były one nadal ważne. Utrzymanie zgodności ze specyfikacją potwierdziły kontrole doraźne, realizowane w ramach nadzoru nad producentami.

W Polsce kontrole zgodności ze specyfikacją produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS przeprowadzać mogą wojewódzkie inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub jednostki certyfikujące upoważnione przez ministra właściwego ds. rynków rolnych. Wyboru organu kontrolnego dokonują producenci.

Kontrole przeprowadzone przez wojewódzkie inspektoraty JHARS w 2014 r.

W 2014 r., po przeprowadzeniu kontroli na wniosek producentów, wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 196 świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS
ze specyfikacją. Dodatkowo w 2014 r., ważność zachowały 73 świadectwa jakości wystawione w 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Ważność 29 świadectw jakości skończyła się w trakcie 2014 r.

Kontrole przeprowadzone przez jednostki certyfikujące w 2014 r.

Do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) ze specyfikacją, upoważnionych jest pięć jednostek certyfikujących:

PNG Sp. z o.o.,
COBICO Sp. z o.o.,
Biocert Małopolska Sp. z o.o.,
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

W 2014 r. upoważnione jednostki wydały 137 certyfikatów zgodności po przeprowadzeniu kontroli produktów.