Spotkanie takie miałoby się odbyć w ramach debaty społecznej w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących polskich rolników oraz sytuacji na obszarach wiejskich w całej Polsce.

- Podczas spotkania Krajowa Rada Izb Rolniczych chciałaby poruszyć wiele kwestii istotnych dla polskich rolników. Mając na uwadze podnoszoną w ostatnim czasie kwestię związaną ze zmianą ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw samorząd rolniczych podkreśla, że zaproponowane zmiany do ustawy przyczynią się do wydłużenia wieku kobiet na wsi uprawnionych do pobierania emerytury o 12 lat, natomiast w przypadku mężczyzn pracujących na wsi - o 7 lat.  Kolejnym zagadnieniem, istotnym dla polskich rolników, jest ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 r. Ponadto, zapowiedziana w expose Pana Premiera reforma KRUS, budzi niepokój środowiska rolniczego. Samorząd rolniczy gotowy jest na wprowadzenie pewnych zmian w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników. Następnym bardzo ważnym tematem jest reforma dotycząca opodatkowania rolników podatkiem dochodowym i prowadzeniem rachunkowości w gospodarstwach rolnych, która jest powodem niepokoju wśród rolników. Przedstawiając powyższe, samorząd rolniczy pragnie podkreślić sytuację zmian, w jakiej znajdują się polscy rolnicy oraz jaki będzie miało to wpływ na dalszy rozwój obszarów wiejskich, np. na skutek modulacji płatności bezpośrednich oraz braku możliwości płacenia płatności uzupełniających z budżetu państwa w 2013 r., zgodnie z przedstawionym przez Komisję Europejską pakietem legislacyjnym, polscy rolnicy osiągną poziom płatności bezpośrednich z roku 2011 w roku 2017 - mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Samorząd  rolniczy aktywnie bierze udział w pracach uzgodnieniowych przy opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących wsi, rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również jest partnerem cyklicznie zapraszanym na debaty organizowane w ramach Forum Debaty Publicznej przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Izby rolnicze  chciałyby również mieć możliwość przedstawiania swoich argumentów premierowi w formie dyskusji nt. istotnych dla środowiska rolniczego spraw.

Krajowa Rada Izb Rolniczych podkreśla, że grupa zawodowa rolników jest tak samo ważna, jak inne grupy społeczne, a jak do tej pory premier RP  nie miał okazji do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami tego środowiska.