Obecnie rolnik, aby otrzymać zwolnienie z podatku akcyzowego przy zakupie węgla lub koksu zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia dostawcy odbioru dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy, prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych, czyli zużycia węgla lub koksu zgodnego z wzorem określonym przez ministra finansów, zachowania i przechowywania powyższej ewidencji do celów kontroli przez okres 5 lat.

Zarejestrowania, opieczętowania, zaplombowania książki/zeszytu ewidencyjnego zużycia węgla lub koksu w urzędzie celnym oraz prowadzenia ewidencji według wzoru ewidencji wyrobów węglowych, która zawiera: nazwę wyrobu, kod CN, nazwę podmiotu zużywającego, miejsce odbioru węgla, miejsce zużycia węgla, datę otrzymania wyrobu, dane z dokumentu dostawy, dane identyfikacyjne sprzedawcy, ilość przyjętego surowca w kilogramach, ilość przyjętego surowca narastająco w kilogramach oraz ilość zużycia w kilogramach w ujęciu miesięcznym i stan magazynowy w kilogramach.

Ponadto powyższa ewidencja wyrobów węglowych objętych zwolnieniem prowadzona przez podmiot korzystający ze zwolnienia (gospodarstwo rolne) ze względu na zużycie wyrobów węglowych do celów zwolnionych - musi posiadać ściśle określony tytuł podstawę prawną oraz wszelkie dane podmiotu w danym roku ewidencyjnym. Powyższe elementy staną się możliwe do realizacji po złożeniu w urzędzie celnym przez rolnika zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, w którym min. należy określić adres i rodzaj wykonywanej działalności, rodzaj zużywanego wyrobu oraz średniomiesięczne zużycie, co w efekcie skutkuje również obowiązkiem składania raportu zużycia.

- W przekonaniu samorządu rolniczego tak rozbudowana biurokracja oraz nałożenie na rolników powyższego obowiązku prowadzenia ewidencji jest nadmiernym obciążeniem oraz rozbudowaniem administracyjnym systemów nadzoru i kontroli. Większość gospodarstw rolnych w Polsce nie jest w stanie wypełnić powyższych oczekiwań ze względu na czasochłonne procedery - rejestracji, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji oraz rejestrowania pomiarów zużycia węgla. Proponowana forma ulgi akcyzowej w tym stanie prawnym jest nie do wykonania przez przeciętne gospodarstwo rolne, co wpłynie na pogorszenie kondycji finansowej gospodarstw rolnych ponieważ powyżej przedstawione przyczyny ograniczą możliwość skorzystania ze zwolnienia - mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.