Od stycznia bieżącego roku Urzędy Gminy rozpoczęły pobieranie opłat skarbowych (w wysokości 5 zł) za potwierdzenie zgodność z oryginałem kserokopii faktur na zakup paliwa, dołączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Informacje o tym procederze dotarły do biura zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wątpliwości budzi fakt, że od 1 stycznia 2007 roku, tj. chwili wejścia w życie ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r., stosowanie przepisów odnośnie pobierania tej opłaty rozpoczęto dopiero w roku bieżącym. Informacje o pobieraniu wymienionej opłaty skarbowej zostały przekazane wojewódzkim izbom rolniczym przez Urzędy Gmin.

- Mając na uwadze zapisy zawarte w ustawie o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 225, poz. 1635) w art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. A, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenie traktuje się m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej. Pragnę jednak zaznaczyć, że do roku bieżącego opłaty skarbowe za poświadczenie zgodności kopii faktur VAT dołączonych do wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), nie były pobierane przez urzędników od zainteresowanych osób, a traktowano je jako dokumenty wewnętrzne urzędów gminnych - mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.