Z 21-dniowego wakacyjnego wypoczynku połączonego z rehabilitacją leczniczą będą mogły skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2000 r. a 2008 r., których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest uprawnione do świadczeń w KRUS.

Wskazaniem do skierowania dziecka na turnus jest rozpoznanie wad postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego.

Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (druki dostępne także w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS - oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy - w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu wniosku przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS.

więcej informacji na stronie: www.krus.gov.pl