Na koniec września 2011 r. aktywa netto KSG Agro miały wartość 49.975 tys. USD czyli 4,5-krotnie więcej w porównaniu do stanu sprzed roku. Łączne aktywa spółki zwiększyły się 2,9-krotnie, czyli o 64.040 tys. USD do 97.242 tys. USD, natomiast zysk netto holdingu rolniczego wzrósł 2-krotnie o 9.235 tys. USD w porównaniu do roku ubiegłego i wyniósł 18.302 tys. USD.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2011 r. Grupa zwiększyła powierzchnie upraw z 26,5 tys. ha do 52,9 tys. ha dzięki przejęciu 11 spółek. Spółka planuje zwiększenie areału do 70 000 ha do końca roku.

W 3 kwartałach tego roku sprzedaż KSG Аgro wzrosła o 27 proc. do 11.923 tys. USD.

Spółka w tym roku rozpoczęła również działalność związaną z hodowlą żywego inwentarza, w związku z przejęciem kontroli nad kompleksem hodowli żywego inwentarza, którego wartość była oszacowywana w dniu raportu. Jednak, bazując na wstępnej ocenie, kompleks powinien wnieść co najmniej 5 mln USD zysku do rezultatu rocznego, po skutecznym zakończeniu transakcji.
Tak więc, bazując na zrewidowanych prognozach, zysk Spółki w 2011 r. wyniesie około 27 mln USD.