- Przedsięwzięcia melioracyjne prowadzimy systematycznie, w ramach dostępnych środków. Wiemy, że jest w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia, kolejne będziemy prowadzić w latach następnych - podkreślił w czwartek Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Jedną z najważniejszych inwestycji tego typu, której realizację udało się ukończyć w pierwszej kolejności, była regulacja sześciokilometrowego odcinka rzeki Młynówki w gminie Grudziądz, której zlewnia leży w rejonach zagrożonych podtopieniami w Dolinie Dolnej Wisły.

- Umocnienie jej brzegów, budowa i odbudowa kładek, przepustów i innych urządzeń hydrotechnicznych kosztowały łącznie 1,5 mln złotych. Prace sfinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dodał marszałek.

1,4 mln złotych wydano na realizację projektu "Błenna II", w ramach którego przeprowadzono meliorację gruntów rolnych w rejonie wsi Błenna w gminie Izbica Kujawska. Robotami drenażowymi objęto ponad 83 hektary i woda drenażowa spływa teraz nowymi betonowymi rurociągami.

Efektem tej inwestycji ma być poprawa bezpieczeństwa upraw przed podtopieniami i lepsze plony dzięki poprawie rolniczej wartości gleby. Także tu roboty zostały sfinansowane w ramach PROW.

Ostatniego dnia września uruchomiono rurociąg melioracyjny we wsi Pieranie w gminie Dąbrowa Biskupia, także przebudowany dzięki środkom PROW. Udało się dzięki temu zagwarantować stały odpływ wody z terenów rolniczych o powierzchni 250 hektarów.

Wszystkie trzy zrealizowane inwestycje kosztowały około 3,5 mln zł, ale większość pieniędzy - prawie 2 mln zł uzyskano z funduszy unijnych. Budowle i instalacje zostały w wpisane do dwuletniego programu modernizacji urządzeń melioracyjnych, który ma zostać zrealizowany do końca przyszłego roku kosztem 65,5 mln zł, z czego ponad połowa pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największą i najbardziej kosztowną, spośród trzynastu inwestycji współfinansowanych z PROW, jest rozpoczęta w lipcu przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe w gminie Dragacz, w powiecie świeckim. Za ponad 15,04 mln złotych odbudowany zostanie 5,4-kilometrowy odcinek wału.

Ponad 13,2 mln złotych pochłonie odbudowa wału przeciwpowodziowego Miejskiej Niziny Chełmińskiej, na terenie gmin Chełmno i Grudziądz. Odbudowanych zostanie tam ponad 8 kilometrów wału, zostanie on wzmocniony, poprawiona zostanie jego stateczność i ograniczona filtracja przez korpus wału.

Wśród realizowanych w tym roku inwestycji, które poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe są także: regulacja rzeki Okalewki w powiatach brodnickim i rypińskim oraz regulacja rzeki Fryby przepływającej przez powiat chełmiński i toruński.