Konferencja zakończyła się w Warszawie we wtorek. Podpisano trzy dokumenty: deklarację ministerialną (Deklaracja Warszawska) oraz dwie rezolucje. Dokumenty podpisało 38 państw uczestniczących w spotkaniu, zobowiązując się do realizacji zawartych w nich postanowień na poziomie krajowym.

"Dokumenty mówią, że lasów nie trzeba chronić przed człowiekiem, tylko należy je użytkować dla człowieka" - powiedział minister środowiska Jan Szyszko, podsumowując konferencję.

Szyszko wyjaśnił, że wszystkie kraje Europy chcą prowadzić wspólną politykę leśną tak, aby lasy zaczęły intensywnie wpływać na łagodzenie zmian klimatu oraz, aby gospodarka leśna chroniła bioróżnorodność. "Cała Europa patrzy na lasy jako na element zrównoważonego rozwoju naszego kontynentu i świata" - dodał.

Główny dokument konferencji, czyli Deklaracja Warszawska, to polityczne zobowiązanie państw-uczestników do wspólnych działań zapewniających kontynuację wdrażania trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej jako aktywnego narzędzia rozwoju społeczeństw europejskich i wzrostu udziału sektora leśnego we współczesnej gospodarce.

Prezentuje ona długofalową wizję przyszłości lasów w Europie, ich znaczącą rolę w poprawie warunków życia na naszej planecie oraz zwalczania negatywnych efektów zmian klimatycznych, m.in. poprzez udział lasów w dostarczaniu energii i ochronie zasobów wodnych. W kontekście działań politycznych deklaracja wskazuje na potrzebę wzmagania dostaw drewna jako surowca odnawialnego i źródła energii. Dokument nie tylko wyznacza pozycję i możliwość wkładu regionalnego w inne międzynarodowe inicjatywy na rzecz lasów, ale również pokazuje, jak skutecznie wdrażać zobowiązania MPOLE.

W Deklaracji Warszawskiej przedstawiciele państw-sygnatariuszy oraz Wspólnoty Europejskiej zobowiązują się m.in. do koordynowania polityk dotyczących zasobów leśnych i wodnych oraz poprawy współpracy pomiędzy środowiskami odpowiedzialnymi za rozwój lasów i leśnictwa w ich różnych aspektach.

Uzupełnieniem zapisów deklaracji są dwie rezolucje, które precyzują zakres działań podejmowanych przez sygnatariuszy.

Rezolucja "Lasy, drewno i energia" zobowiązuje państwa do zwiększenia roli sektora leśnego w produkcji energii. Chodzi m.in. o zwiększenie wykorzystania biomasy drzewnej do wytwarzania energii oraz wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy właścicielami lasów, przemysłem drzewnym i producentami energii.

Druga rezolucja "Lasy i woda" zwraca uwagę na konsekwencje zmian klimatycznych i ich wpływ na zasoby wody. Podkreśla rolę lasów w ochronie jakości i ilości wody, zapobiegania powodziom i łagodzeniu skutków suszy oraz przeciwdziałaniu erozji gleb. Apeluje o działania rządów, które zapewnią wzrost funkcji ochronnych lasów m.in. przed powodziami i osuwaniem się gruntów, ale przede wszystkim o tworzenie instrumentów finansowych, które umożliwią płatność za tego typu usługi środowiskowe.

Źródło: PAP