W spotkaniu wzięli również udział przewodniczący Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin oraz dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Związku Chłopów Niemieckich Willi Kampmann.

W trakcie rozmów podkreślono istnienie dobrych, wieloletnich kontaktów bilateralnych pomiędzy polskimi rolniczymi organizacjami związkowymi, a ich kolegami z Niemiec.
Wskazano na potrzebę synchronizacji polityki rolnej UE w odniesieniu do biopaliw, biogazów i bioelektrowni, które stanowią alternatywne źródło dochodów dla wielu rolników. Istniejące w poszczególnych krajach UE zróżnicowanie opodatkowania w stosunku do tejże produkcji powoduje obecnie, na otwartym rynku unijnym, powstawanie szeregu problemów, które można wspólnie rozwiązać. Poruszone zostały również kwestie związane z obserwowanym w UE spadkiem cen na produkcję mięsa wieprzowego i koniecznością wzmożonych, wielostronnych działań w ramach Wspólnoty, celem otworzenia dodatkowych rynków zbytu. Należałoby również rozpocząć rozmowy w sprawach dotyczących przyszłego kształtowania się unijnego rynku mleka, gdzie istniejące zróżnicowanie produkcji w ramach istniejących kwot mlecznych stwarza dodatkowe zagrożenia dla rolników.
Obydwie strony pozytywnie odniosły się do inicjatywy polskich organizacji związkowych przeprowadzenia w czerwcu 2008r., Światowego Kongresu Rolników w Polsce.

Źródło: MRiRW