Na to stanowisko został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700 z późn. zm.).

Leszek Świętochowski urodził się 1 stycznia 1955 roku w Lipniaku (woj. lubelskie). Ukończył Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w Stoczku Łukowskim, jako pracownik urzędu gminy. W latach 1985–1990 był nauczycielem w szkole podstawowej, a następnie przez 11 lat, jako wójt kierował gminą Stanin. Od 1998 do 2001 roku był radnym sejmiku lubelskiego, a od 2006 roku do chwili obecnej jest radnym powiatu łukowskiego. W 2006 roku pełnił także funkcję zastępcy kierownika Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej. Od maja 2008 roku do czasu nominacji na prezesa ANR był dyrektorem Oddziału Terenowego ANR w Lublinie.

W latach 2001–2005 był posłem na Sejm RP III i IV kadencji, pełniąc m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Podczas pracy sejmowej w latach 2002-2004 był również członkiem Kolegium Urzędu Zamówień Publicznych.

Oprócz pracy zawodowej wiele czasu poświęca działalności społecznej. Od momentu ukończenia nauki działa na różnych szczeblach Ludowych Zespołów Sportowych. Jest także założycielem i był przez pewien czas przewodniczącym Stowarzyszenia Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu „Jata”.
Żonaty, troje dzieci. Zainteresowania: historia Polski, sport.