Decyzja sejmiku dotyczy takich gatunków ptactwa łownego jak: krzyżówka, głowienka, cyraneczka, czernica, łyska, gęś gęgawa, gęś zbożowa oraz gęś białoczelna i obejmuje obszary Natura 2000: Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Skawy i Stawy w Brzeszczach.

- Ta uchwała jest bardzo ważna, ponieważ przedmiotowe obszary stanowią ostoję różnorodnej i licznej grupy gatunków ptaków wodno-błotnych, lęgowych oraz migrujących - ocenił w środę wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Jak przypomniał, na obszarach tych stwierdzono lęgi co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunków z "Polskiej czerwonej księgi zwierząt".

Skrócenie okresu polowań nastąpiło poprzez przesunięcie jego rozpoczęcia z 15 sierpnia na 15 września każdego roku.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie we wniosku skierowanym do samorządu woj. małopolskiego w sprawie skrócenia okresu polowań na wybrane gatunki ptactwa łownego argumentowała, że wyniki monitoringu ptaków chronionych na wymienionych obszarach Natura 2000 z 2017 roku wskazują na spadek populacji gatunków ptaków wodnych.

Przykładowo dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy w porównaniu z danymi z inwentaryzacji z 2007 r., wyniki monitoringu wykazały spadek populacji lęgowych gatunków: krakwy - o ok. 32 proc., czernicy - o ok. 63 proc., głowienki - o ok. 38 proc., cyranki - o ok. 60 proc., natomiast lęgi hełmiatki i podgorzałki nie zostały stwierdzone w obszarze.

Według przytoczonych argumentów, do przyczyn spadku liczebności gatunków łownych, obok utraty siedlisk lęgowych, drapieżnictwa i zmian klimatycznych, należą również polowania. Oprócz wpływu polegającego na zabijaniu ptaków, polowanie powoduje ich płoszenie, rozbijanie stad rodzinnych i migracyjnych, wymuszanie częstszego przemieszczania się osobników żerujących na zbiornikach wodnych w czasie migracji, co powoduje straty energetyczne i może przyczynić się do zwiększenia śmiertelności. Istotnym problemem w kontekście ochrony gatunków ptaków wodnych jest okres wykonywania polowań, pokrywający się z trwającym sezonem lęgowym licznej grupy gatunków.

- W związku z powyższym skrócenie okresu polowań na krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę i łyskę oraz gęsi gęgawę, zbożową i białoczelną na terenie województwa małopolskiego na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ma na celu ograniczenie negatywnych skutków polowań w czasie trwającego sezonu lęgowego ptaków, a także umożliwienie skuteczniejszej ochrony ptaków na ww. obszarach Natura 2000, których przedmiotami ochrony są ptaki wodno-błotne - wskazano w uzasadnieniu uchwały.

Dodaj bezpłatnie ogłoszenie kupna lub sprzedaży na Giełdę Rolną!