W ostatnich latach (2009-2011), Komisja Europejska przeznaczała na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie. W programie uczestniczy obecnie 20 państw członkowskich. Polska jest w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków na realizację programu - drugie miejsce po Włoszech.

W ramach administrowanego przez ARR programu do magazynów organizacji charytatywnych, corocznie realizowane są dostawy ponad 130 tys. ton różnych rodzajów artykułów spożywczych.

W ramach realizacji programu w Polsce, Agencja Rynku Rolnego przeprowadza przetargi na wybór przedsiębiorców, którzy realizują dostawy gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych, w zamian za towary żywnościowe z zapasów interwencyjnych lub środki pieniężne, zawiera i rozlicza umowy z przedsiębiorcami i organizacjami charytatywnymi oraz przeprowadza kontrolę realizacji programu.

Przedsiębiorcy, z którymi ARR zawiera umowy dostarczają gotowe artykuły spożywcze do magazynów organizacji charytatywnych wskazanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie są to: Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Ww. organizacje charytatywne dystrybuują otrzymywane artykuły spożywcze bezpośrednio wśród osób najuboższych lub za pośrednictwem innych lokalnych organizacji charytatywnych lub organizacji pożytku publicznego. W dystrybucji artykułów uczestniczy ok. 8 tys. lokalnych organizacji na terenie całego kraju. Beneficjentami programu PEAD w Polsce mogą być osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wieloma czynnikami, takimi jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność. Definiuje to ustawa o pomocy społecznej.

Na realizację programu w Polsce w 2011, KE przeznaczyła ok. 75,4 mln EUR. Do magazynów organizacji charytatywnych realizowane są dostawy 21 różnych artykułów spożywczych z 2 grup towarowych (zbożowe i mleczne). Są to m.in.: mąka, kasze, makarony, ryż, płatki kukurydziane, dania gotowe, herbatniki, sery, mleko UHT, masło.

Łączna ilość przewidziana do dostarczenia w 2011 roku wynosi ok. 134 tys. ton. Do 30.09.2011 r. dostarczono ok. 93,5 tys. ton (tj.: ok. 70%).

W ciągu 7 lat realizacji programu PEAD powstało wiele organizacji, których narodziny i dalsza działalność zdecydowanie opiera się właśnie na Europejskim Programie Pomocy Żywnościowej. Organizacje te, aby wykonać zadania zawarte w programie przystosowały swoje zaplecza infrastrukturalne, logistyczne i administracyjne, ale także zainwestowały w kapitał ludzki, niezbędny do realizacji programu. Zarówno żywność przekazywana w ramach programu, jak i środki finansowe dedykowane jego realizacji, przyczyniły się do powstania sieci złożonych, współpracujących i ściśle od siebie zależnych lokalnych powiązań.

Wiele organizacji zbudowało w swoim otoczeniu dodatkowe aktywności, takie jak: noclegownie dla bezdomnych, jadłodajnie, świetlice środowiskowe, czy centra wolontariatu. Na uwagę zasługuje fakt, że społeczności lokalne najpierw jednoczą się przy realizacji programu pomocy żywnościowej, a następnie zaczynają zajmować się innymi obszarami życia społecznego takimi jak: edukacja, kultura czy sport.

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju wolontariatu. Szacuje się, że w realizację programu w Polsce zaangażowanych jest ok. 50 tys. wolontariuszy. Żywność jest tym wyjątkowym produktem, który łączy ludzi w wokół idei pomagania potrzebującym i daje poczucie udzielania realnej i niezbędnej pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, a w szczególności w krajach rozwijających się, zwracając uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwoju.