- W 2011 r. najkorzystniejsze parametry trwania życia mężczyzn notowano w regionie wschodnim i południowym - odpowiednio 72,8 i 72,7 lat. Wśród kobiet prym wiodą mieszkanki regionu wschodniego dożywające wieku 81,6 lat. W miastach mężczyźni przeciętnie żyją dłużej niż na wsi. W regionie centralnym i wschodnim różnica ta jest największa i wynosi ponad 2 lata. Jedynym regionem, gdzie przeciętne trwanie życia mężczyzn jest dłuższe na wsi niż w miastach jest region południowy (o 0,4 roku). W regionie tym również kobiety na wsi żyją zdecydowanie dłużej niż mieszkanki miast (o 1 rok), natomiast w regionie północnym i północno-zachodnim parametry trwania życia kobiet w miastach są korzystniejsze niż na wsi o ponad pół roku - wynika z danych GUS.

W ostatnim czasie zauważono też tendencje wydłużania się przeciętnego trwania życia. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim i wielkopolskim, dla których w latach 1990-2011 średnie trwanie życia wydłużyło się o ponad 7 lat. W okresie tym najniższy wzrost notowano w województwie lubelskim (4,9), łódzkim (5,1) i świętokrzyskim (5,3). Dla kobiet, przyrost parametrów trwania życia co najmniej o 6 lat, zanotowano w województwie pomorskim, opolskim i wielkopolskim. Najmniejszą poprawę zaobserwowano w województwie lubelskim - 4,7 roku.

W 2011 r. największe różnice w stosunku do średniej ogólnopolskiej notowano na wsi - w trzech województwach dla kobiet i w czterech dla mężczyzn parametry trwania życia były niższe od średniej krajowej o ponad rok. W miastach sytuacja taka miała miejsce w województwie łódzkim i śląskim (dla obu płci), jednak w przypadku mężczyzn zamieszkałych w łódzkim różnica ta wynosiła aż 2,5 roku - podaje GUS.