W 2014 r. przyjęto 102 rozporządzenia, które konsultowały związki rolników i producentów. Ostatni miesiąc tego roku to ponad 100 spotkań i konsultacji. Przed nami ponad 60 rozporządzeń i kilka ustaw do konsultacji w zespołach. Zespoły wraz z ministerstwem mogą wypracować lepsze rozwiązania - powiedział minister Sawicki.

Sześć zespołów pracując przez trzy tygodnie w sektorze mleczarskim zaproponowało prócz rozłożenia na raty płatności za przekroczenie kwot uruchomienie przez KE pomocy dla sektora na wzór uruchomionej już dla państw bałtyckich. Prócz dopłat do przechowalnictwa mięsa również wprowadzenia refundacji wywozowych. Jest także propozycja, aby z unijnej pomocy na modernizację gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 mogły skorzystać także duże gospodarstwa (do 300 tys. euro). 20 lutego minister Sawicki wysłał w sprawie sektora mleczarskiego i trzody chlewnej stosowne pisma do komisarza Phila Hogana.

W sprawie łowiectwa i bioasekuracji podkreślono konieczność przyśpieszenia prac parlamentarnych nad projektami ustaw, które pozwolą na dłuższą metę rozwiązać problemy szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody łowieckie, ale także pilnowania odpowiedniego stanu liczebnego populacji dzikich zwierząt żerujących na użytków rolnych.

Bardzo istotna jest kwestia dialogu społecznego. Postanowiliśmy przygotować projekt ustawy, którą zaproponujemy komisji rolnictwa lub grupie posłów.
Zespół pracujący nad powołaniem komisji trójstronnej dialogu społecznego proponuje, aby w ustawie określić nie tylko reprezentatywność, ale także sposób finansowania związków i organizacji rolniczych.

Zespół zajmujący się opłacalnością produkcji, opowiedział się za zespołowymi inwestycjami i budowaniem grup producenckich oraz zbudowaniem prawnych relacji między sektorem przetwórczym a sieciami handlowymi, gdyż pozycja handlu jest dominująca. Projekt ten nie zakłada regulacji marż, tylko wykorzystanie innych środków celem regulacji między przetwórcami a handlem.

Rekomendacje zespołu ds. obrotu ziemią mówi o tym, aby nabywcy ziemi nie traktowali jej, jako przedmiot spekulacji i nie odsprzedawali jej i stawali do kolejnych przetargów. Takie praktyki stosowane są zarówno przez spółki jak i osoby fizyczne. Ziemia powinna być sprzedawana według jej wartości produkcyjnej a nie ceny spekulacyjnej. Zespół zaproponował, aby w projektach ustawy wprowadzić poprawki, które zdejmą pierwszeństwo zakupu ziemi przez byłych właścicieli. Powinni oni dostać rekompensatę od Skarbu Państwa, a nie ziemię, którą zazwyczaj od razu sprzedają z dużym zyskiem. Kolejny postulat zespołu jest taki, by spółki nie mogły kupować więcej niż 500 ha ziemi i nie mogły stosować wielokrotnego odkupu.