Ze swoją interpelacją tego problemu dotyczącą trafił m.in. do Ministerstwa Rolnictwa.

Jakie kroki oszczędnościowe zamierza podjąć ministerstwo? Jakie są koszty utrzymania floty samochodów służbowych w ministerstwie? Czy dokonano dogłębnej analizy kosztów utrzymania ministerstwa? Czy planuje Pan jakieś zwolnienia w ministerstwie, jeśli tak, to jakie kryteria będzie Pan stosował? – zapytał ministra.

Marek Sawicki odpowiedział, że Naczelną zasadą, jaką kieruje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest prowadzenie racjonalnej, celowej i gospodarnej polityki rozdysponowania środków w ramach przyznanych limitów na wydatki budżetowe.

Do minimum ograniczono wydatki organizacyjne i związane z wyposażeniem, wszelkie wydatki są dokładnie analizowane. Przyjęta w ustawie budżetowej na 2010 r. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w ww. dziale w zakresie urzędu ministra była o 7,67 proc. niższa od łącznej kwoty planu wydatków na 2009 r. wg ustawy po nowelizacji.

Minister poinformował też o „odsunięciu w czasie” przebudowy budynku, do którego opracowano już projekt. Ponadto MRiRW podjęło działania w celu pozyskania środków z NFOŚiGW na termomodernizację budynku, co doprowadzi do zmniejszenia wydatków na utrzymanie.

Minister podał, że w 2011 r. koszty utrzymania floty samochodów służbowych wyniosły 839 868,62 zł. Zapewnił, że wszystkie wydatki są poddawane wnikliwej analizie.

Odpowiadając na pytanie o wielkość zatrudnienia minister  poinformował, że obecnie w MRiRW pracuje 881 osób – o 11 mniej niż 1 stycznia 2011 r. Dalsza polityka zatrudnienia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym ewentualne zwolnienia lub zatrudnienia pracowników, zależeć będą od aktów normatywnych, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie ilości realizowanych przez urząd zadań. Należy jednak podkreślić, że aktualny stan zatrudnienia zapewnia prawidłową realizację zadań nałożonych na urząd – napisał minister w odpowiedzi na interpelację.