Takie wnioski płyną z odpowiedzi Departamentu Rolnictwa na apel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, wystosowany na początku sierpnia br. Rolniczy samorząd wskazywał w nim, iż jelenie i daniele powodują w uprawach wciąż rosnące szkody, które większe są w regionie nawet od szkód powodowanych przez dziki. Rolnicy apelowali więc do wydłużenia okresu polowań na jeleniowate, tak by szybko i zdecydowanie zredukować populacje tych zwierząt, w adekwatnym zakresie, jak w przypadku dzików.

1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Ze względu na konieczność ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF, okres polowań na dziki wydłużony został na cały rok. Z uwagi na nadmierny wzrost populacji zwierząt i rosnące straty w rolnictwie z tego tytułu, wydłużono też okresy polowań na jelenie i daniele. Odnośnie dzików nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 4 sierpnia br., w przypadku jeleni szlachetnych i danieli w drugiej połowie sierpnia. Ministerstwo jest zdania, że podjęte kroki odniosą oczekiwany przez rolników skutek i nie widzi obecnie potrzeby do zaostrzania działań w tym zakresie.

W odpowiedzi resortu środowiska na apel zachodniopomorskiego samorządu czytamy:
"W związku z faktem, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia br. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne wprowadzające wydłużenie okresu polowań na jelenie, dalsze decyzje dotyczące ewentualnych zmian tego rozporządzenia mogą być podejmowane dopiero po ocenie efektywności nowych rozwiązań. Naszym zdaniem powinny one znacząco wpłynąć na zwiększenie pozyskania jeleni i tym samym zmniejszenie rozmiaru szkód wyrządzanych przez te zwierzęta, bez potrzeby dalszego wydłużania okresu polowań. Tym bardziej, że równoległa nowelizacja objęła także zmianę rozporządzenia w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych upraszczając planowanie łowieckie w odniesieniu do samców zwierzyny płowej przez rezygnację z określania w rocznym planie łowieckim klas wieku i zastąpienie ich podziałem na osobniki łowne i selekcyjne."