Kontrole przeprowadzono w: 140 w rzeźniach, 190 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 14 w chłodniach składowych, 172 w punktach skupu zwierząt, 94 u pośredników w handlu zwierzętami, 174 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 514 środków transportu zwierząt do 8h i powyżej 8h.

- Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego. Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami i podmiotach zajmujących się transportem zwierząt dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt, warunków technicznych środka transportu i dobrostanu zwierząt - podaje IW.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w 5 - 11 czerwca 2013 roku kontroli ujawniono 33 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m.in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu i uboju zwierząt, pośrednictwa w obrocie zwierzętami.

Ponadto stwierdzono 1 przypadek nielegalnego transportu drobiu.

W związku z powyższym: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 38 900 zł, nałożenie 36 kolejnych jest w toku; nałożono 38 mandatów na łączną kwotę 7 400 zł; 6 spraw przekazano do organów ścigania; wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 2 jest w toku; 1 sprawę przekazano do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; wygenerowano 1 powiadomienie alarmowe w systemie RASFF dotyczące stwierdzenia obecności bakterii Listeria monocytogenes w makreli wędzonej - informuje Inspekcja Weterynaryjna.