Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: prowadzenie produkcji rolnej, nasiennej, rolno- przemysłowej, hodowli i chowu zwierząt, przechowywanie produktów rolnych, mieszanie pasz.

Przedmiotem przetargu jest 39.714 udziałów stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Rolne „Rusko" Sp. z o.o. z siedzibą w Rusku o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Minimalna cena sprzedaży za jeden udział wynosi 755 zł, co stanowi 29.984.070 zł za wszystkie zbywane udziały.